Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu opreme i ugradnja za „Projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete u gradu Orahovici“

Na temelju članka 96. i 97. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 90/11), i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi

 

O D L U K U

o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu opreme i ugradnja za „Projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete u gradu Orahovici“

 

 

I

1. Podaci o javnom naručitelju

a) Naziv: Grad Orahovica

b) Sjedište: 33515 Orahovica, Franje Gavrančića 6

c) MB: 2726459, OIB 99870159112

d) tel: 033/673-351, fax: 033/673-125, e-mail: grad.orahovica@inet.hr

2. Predmet nabave: nabava opreme i ugradnja za „Projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete u gradu Orahovici“

3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana: PROMET GRAĐENJE d.o.o. Požega, Industrijska 28

4. Razlozi odabira: niža cijena kao kriterij za odabir ponude i udovoljava uvjetima iz natječajne dokumentacije, što je vidljivo iz zapisnika o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda

5. Razlog isključenja ponuditelja: SIMENS D.D. Zagreb, Heinzelova 70A što uopće nije poslao traženu ponudu već pisano očitovanje

6. Razlozi za odbijanje ponuditelja: TEHNO-ELEKTRO d.o.o. ĐAKOVO, A. Cesarca 3 se odbija iz razloga što u svom troškovniku na stranicama 1-4 nije ponudio jednako vrijedan uređaj i opremu.

7. Rok mirovanja: 10 dana od dana dostave Odluke o odabiru sukladno članku 98. Zakona

8. Uputa o pravnom lijeku:

Na ovu Odluku ponuditelji imaju pravo izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43A, Zagreb. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku i dostavlja neposredno, poštom. Žalitelj je obvezan istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji isti dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Rok za žalbu iznosi 5 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije na nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,

2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

3. otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,

4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja,

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi  otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

 

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u “Službenom glasniku” grada Orahovice.

 

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 310-01/11-01/01

URBROJ: 2189/12-01/01-12-7

Orahovica,  21. ožujka 2012.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija