Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s Mehanotehna Br-1 02.04.2012.

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice ( «Službeni glasnik» grada Orahovice, br.5/09 ), gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

O D L U K U

o nabavi izravnim ugovaranjem s Mehanotehna d.o.o. Osijek  usluge servisiranja kompjutorske opreme

 

 

 

I

S Mehanotehna d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, zastupanja i usluge iz Osijeka, J. J. Strossmayera 101, izravno se ugovara usluga servisiranja printer uređaja OKI C5600 po cijeni od 802,00 kuna bez PDV-a odnosno 1.002,50 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi Mehanotehne d.o.o. od 02. travnja 2012. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

 

II

 

Sredstva za nabavu iz. točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu, Razdjel 002, Glava 01, Glavni program B 01, Program P1004, Aktivnost A 1004 01, Pozicija R 045, Konto 32329 – Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

 

 

III

 

Za nabavu iz točke I. ove Odluke izdat će se narudžbenica grada Orahovice.

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 030-03/12-01/02

URBROJ: 2189/12-01/01-12-6

Orahovica, 02. travnja 2012.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija