Odluka o isplati uskršnjice umirovljenicima s područja Grada Orahovice s mirovinom do 2.000,00 kn

Na temelju članka 43.stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta Grada Orahovice («Službeni glasnik» Grada Orahovice  br. 5/09.), gradonačelnik Grada Orahovice, donosi

 

O D L U K U

o isplati uskršnjice umirovljenicima  s područja Grada Orahovice s mirovinom do 2.000,00 kn

 

I

 

Umirovljenicima s područja Grada Orahovice koji primaju mirovinu do uključivo 2.000,00 kn mjesečno, isplatit će se uoči uskršnjih blagdana  2012. godine jednokratni iznos od 100,00 kn.

Sredstva za isplatu iz stavka 1. ove točke osigurana su u Proračunu Grada Orahovice za 2012.godinu na Poziciji R189, Konto 37219 – Poklon umirovljenicima za blagdane.

 

II

 

Popis umirovljenika prilog je ovoj Odluci..

 

III

 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice.

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» Grada Orahovice

 

GRADSKO POGLAVARSTVO

GRADA ORAHOVICE

 

Klasa:  402-08/12-01/31

Urbroj: 2189/12-01/01-12-1

Orahovica, 30.ožujka 2012.

Predsjednik:

Josip Nemec

PDF verzija