Odluka o isplati uskršnjice socijalno ugroženim osobama koje primaju pomoć za uzdržavanje

Na temelju članka 43.stavka 1.alineja 8. i 21. Statuta Grada Orahovice («Službeni glasnik» Grada Orahovice  br. 5/09.), gradonačelnik Grada Orahovice, donosi

 

O D L U K U

o isplati uskršnjice socijalno ugroženim  osobama koje primaju pomoć za uzdržavanje

 

I

 

Socijalno ugroženim osobama s područja Grada Orahovice koje primaju pomoć za uzdržavanje Zavoda za socijalnu skrb Virovitica, Područnog centra za socijalnu skrb Slatina, Ured Orahovica, isplatit će se uoči uskršnjih blagdana 2012.godine,  jednokratni iznos od 100,00 kn.

Sredstva za isplatu iz stavka 1. ove točke osigurana su u Proračunu Grada Orahovice za 2012.godinu na Poziciji R174, Konto 37212 – Jednokratne novčane pomoći u novcu.

 

II

 

Popis socijalno ugroženih osoba Zavoda za socijalnu skrb Virovitica, Područnog centra Slatina, Ured Orahovica, prilog je ovoj Odluci..

 

III

 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice.

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» Grada Orahovice

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija