Zaključak verifikacija javna rasvjeta

Na  temelju članka 33. stavka 1. točke 8. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09.), Gradsko vijeće grada Orahovice na 22. sjednici održanoj 19. ožujka 2012. godine, donijelo je

 

 

Z A K L J U Č A K

o verifikaciji Odluke o početku postupka javne nabave opreme za

“Projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete u gradu Orahovici (KLASA:360-01/09-01/51,URBROJ: 2189/12-01/01-11-4  od 28. prosinca 2011.

I

 

Verificira se Odluka o početku postupka javne nabave opreme za Projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete u gradu Orahovici (KLASA:360-01/09-01/51,URBROJ: 2189/12-01/01-11-4  od 28. prosinca 2011.

 

 

II

 

Odluka iz točke I. ovog Zaključka sastavni je dio istoga.

 

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 360-01/09-01/51

URBROJ: 2189/12-03/01-12-5

Orahovica, 19.  ožujka 2012.

 

Predsjednik:

Zvonimir Varga

 

PDF verzija