Zaključak o financijskoj potpori maturalne zabave IV E

Na temelju članka 43.stavak 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

Z A K L J U Č A K

o financijskoj potpori u organiziranju

maturalne zabave IV E razreda Komercijalist Srednje škole „Stjepan Ivšić“Orahovica

 

I

 

Za organiziranje maturalne zabave IV E razredu Komercijalist Srednje škole „Stjepan Ivšić“ Orahovica, koja će se održati u svibnju mjesecu , iz Proračuna grada Orahovice za 2012. godinu, Pozicije R 114, Konto 38119 – Tekuće donacije SŠ „Stjepan Ivšić“ za nagrade učenicima, pruža se financijska potpora u iznosu od 1.000,00 kuna.

 

II

 

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka doznačit će se na tekući račun br. 203191702 otvoren u Hypo Alpe Adria banci, podružnica Orahovica.

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/12-01/17

URBROJ: 2189/12-01/01-12-4

Orahovica, 14.ožujka 2012.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija