Zaključak izvješće o radu gradonačelnika.srpanj-prosinac 2011

Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 24. i članka 45. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 22. sjednici održanoj 19. ožujka 2012. godine, donijelo je

 

 

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o radu

gradonačelnika grada Orahovice za razdoblje

srpanj – prosinac 2011. godine

I

 

Usvaja se Izvješće gradonačelnika grada Orahovice o njegovom radu za razdoblje srpanj – prosinac 2011. godine.

 

II

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 023-01/11-01/06

URBROJ: 2189/12-03/01-12-6

Orahovica, 19. ožujka 2012.

 

Predsjednik:

Zvonimir Varga

 

PDF verzija