Zakljucak Gradska knjižnica izvješće o radu 2012

Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 22. sjednici održanoj 19. ožujka 2012. godine, donijelo je

 

 

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o radu za 2010. i 2011. godinu

i Plan i Programa rada za 2012. godinu

Gradske knjižnice Orahovica

I

 

Usvaja se Izvješće o radu za 2010. i  2011. godinu i Plan i Program rada za 2012. godinu Gradske knjižnice Orahovica.

 

II

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 612-01/12-01/02

URBROJ: 2189/12-03/01-12-3

Orahovica, 19. ožujka 2012.

 

Predsjednik:

Zvonimir Varga

 

PDF verzija