Zaključak financijsko izvješće Nova godina 2012.

Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 22. sjednici održanoj 19.ožujka 2012. godine, donijelo je

 

 

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Financijskog izvješća

za Novu 2012. godinu

I

Prihvaća se Financijsko izvješće za Novu 2012.godinu.

 

II

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 334-01/11-01/12

URBROJ:  2189/12-03/01-12-61

Orahovica, 19. ožujka 2012.

 

Predsjednik:

Zvonimir Varga

 

PDF verzija