Rješenje o izboru članova Savjeta mladih grada Orahovice

Na temelju članka 4. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/07 i 8/09) i članka 33. stavka 1. alineje 18.Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 22. sjednici održanoj 19. ožujka 2012. godine, donijelo je

 

 

RJEŠENJE

o izboru članova Savjeta mladih

grada Orahovice

I

Za članove Savjeta mladih grada Orahovice (dalje: Savjet), biraju se:

 

  1. KRISTINA VASIĆ
  2. MARKO BOŠNJAK
  3. TOMISLAV MAJETIĆ
  4. NATAŠA MARTINČEVIĆ
  5. SAŠA MATEK
  6. SANDRO PAČARIĆ
  7. DUŠAN ŽIVKOVIĆ

 

II

 

Članovi Savjeta biraju se na vrijeme od dvije godine.

 

III

Djelokrug i način rada te ostala pitanja vezana uz Savjet kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća grada Orahovice utvrđena su Zakonom o savjetima mladih (Narodne novine, br. 23/07) i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/07 i 8/09).

 

IV

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 230-01/11-01/02

URBROJ: 2189/12-03/01-12-6

Orahovica, 19.ožujka 2012.

 

Predsjednik:

Zvonimir Varga

PDF verzija