Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu izbora za članove Savjeta mladih

Na temelju članka 41. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 22. sjednici održanoj 19. ožujka  2012. godine, donijelo je

 

 

R J E Š E N J E

o imenovanju Komisije za provedbu

izbora za članove Savjeta mladih grada

Orahovice

I

U Komisiji za provedbu izbora za članove Savjeta mladih grada Orahovice, imenuju se:

 

  1. MARIO KRŠĆANSKI, za predsjednika
  2. IVICA PODBOJ, za člana
  3. MILE SABLJAK, za člana

 

II

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenje i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 230-01/11-01/02

URBROJ: 2189/12-03/01-12-5

Orahovica, 19. ožujka 2012.

 

Predsjednik:

Zvonimir Varga

PDF verzija