PRORACUN 2011. – Izvjesce o izvrsavanju Programa odrz kom. infrastrukture. za 2011.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03.- pročišćeni tekst, 82/84., 110/04., 178/04., 38/09. I 79/09, 49/11,84/11 i 90/11.) i članka 33. stavka 1.alineja 4..i 24.Statuta Grada Orahovice (“Službeni glasnik” Grada Orahovice br. 5/09.),Gradsko vijeće Grada Orahovice na 22.sjednici održanoj 19.ožujka 2012.godine, donosi

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
Grada Orahovice za 2011. godinu

Utvrđuje se da je u tijeku 2011.godine Program održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Grada Orahovice, izvršen
kako slijedi:

 

Cijeli dokument pogledajte ovdje: PDF verzija