Oglas za prijem radnika – Ružica grad d.o.o.

Temeljem članka 4. Ugovora o obavljanju poslova Uprave Ružica grad  d.o.o. Orahovica, član Uprave – direktor, dana 21.03.2012.g., raspisuje

 

Oglas

za prijem radnika

 

 

u Ružica grad.o.o. Orahovica za izbor kandidata:

–          za prijam dva armirača,

–          za prijam pet tesara,

–          za prijam pet zidara,

–          za prijam pet strojara,

–          za prijam tri vozača C kategorije

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (radni odnos ili samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ) ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme tehničkog smjera.

 

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

–          dokaz o hrvatskom državljanstvu,

–          dokaz o stručnoj osposobljenosti,

–          dokaz o radnom iskustvu.

 

Prijave na oglas podnose se na adresu: Ružica grad d.o.o. Orahovica, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica, soba broj 3, u roku od sedam (7)  dana od dana objave oglasa, zaključno sa 28.03.2012. u 15:00 sati.

Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće biti razmatrane, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, te ostale informacije o natječajnom postupku mogu se dobiti u Upravi Društva.

 

MOB: 098 973 1453

 

U Orahovici, dana 21.03.2012.g.

 

Ružica grad.o.o. Orahovica

Član Uprave – direktor

Saša Rister, dipl. inf.

PDF verzija