Oglas za prijam tajnika – upute i obavijesti kandidatima

Temeljem članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 86/08), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice, objavio je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice, putem nadležnog Zavoda za zapošljavanje na radno mjesto

 

«Zamjenik pročelnika – tajnik grada»        – 1 izvršitelj/ica

uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca

 

 

1. UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

Opis poslova:

–          zamjenjuje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,

–          pruža stručnu pomoć gradonačelniku i pročelniku u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te daje smjernice u rješavanju strateški važnih zadaća,

–          izrađuje nacrte i prijedloge najsloženijih općih akata u suradnji s gradonačelnikom, pročelnikom i predsjednikom Gradskog vijeća,

–          izrađuje najsloženije upravne i druge akte i pismena za Jedinstveni upravni odjel,

–          obavlja administrativno-stručne poslove iz oblasti zaštite i spašavanja,

–          izrađuje planove, programe, smjernice i sve ostale dokumente po nalogu gradonačelnika i pročelnika,

–          obavlja stručne poslove za Mjesne odbor, Savjet mladih grada Orahovice,

–          priprema sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i odgovoran je za zakonitost rada Gradskog vijeća,

–          pruža stručnu pomoć i savjete službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela, ustanovama i drugim osobama kojima je osnivač ili većinski vlasnik Grad Orahovica,

–          po punomoći gradonačelnika zastupa Grad pred pravosudnim, upravnim i drugim javnopravnim tijelima, te izrađuje sve podneske i poduzima sve formalno-pravne radnje potrebne za zastupanje,

–          rješava u upravnim stvarima,

–          uređuje «Službeni glasnik» grada Orahovice,

–          obavlja i sve druge poslove određene Odlukom o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela i povjerene od strane pročelnika ili neposredno gradonačelnika.

 

Podaci o plaći:

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su   Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 6/10), koji za radno mjesto Zamjenik pročelnika – tajnik grada iznosi 5,0, i Odlukom gradonačelnika o visini osnovice za obračun plaća za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice (Klasa: 120-01/10-01/01, Urbroj: 2189/12-01/10-2 od 23.rujna 2010.godine), kojom je osnovica određena u svoti od  1.625,50 kn. Slijedom navedenoga plaću Zamjenika pročelnika – tajnika grada čini umnožak osnovice za obračun plaća i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

2. TESTIRANJE KANDIDATA

 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova na koje se službenik prima obavlja se putem pisanog testiranja, praktičnog rada na računalu i intervjua.

Provjera znanja provodi se za kandidate koji su prijave za radno mjesto podnijeli pravovremeno, te ispunjavaju uvjete navedene u Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice na radno mjesto Zamjenik pročelnika – tajnik grada.

 

Pravila testiranja

–          po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta,

–          po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijest u kojem vremenu na ista treba odgovoriti,

–          za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova,

–          smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su ostvarili najmanje 50 % bodova na testiranju,

–          s kandidatima koji uspješno polože test provest će se provjera sposobnosti i vještine rada na računalu i intervju (razgovor),

–          provjera sposobnosti i vještine rada na računalu i intervju, boduje se na isti način kao i kod testiranja.

–          Za vrijeme provjere znanja  i sposobnosti nije dopušteno

  • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili bilo kakva komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera obavlja,
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata,

–          ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

Područje iz kojeg se obavlja provjera znanja i sposobnosti

–          Ustav Republike Hrvatske

–          lokalna i područna (regionalna) samouprava

–          upravni spor

–          opći upravni postupak

–          parnični postupak

–          ovršno pravo

–          uredsko poslovanje

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

–          Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10 – pročišćeni tekst),

–          Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11),

–          Zakon o upravnim sporovima (NN br. 20/10),

–          Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09),

–          Zakon o obveznim odnosima (NN br.35/05, 41/08, 125/11),

–          Zakon o parničnom postupku (NN br. 148/11-pročišćeni tekst),

–          Ovršni zakon (NN br. 139/10, 125/11, 154/11)

–          Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 7/09).

 

Praktični rad na računalu

–          provjera praktičnog rada na računalu sastoji se od provjere znanja rada na računalu u paketu MS Office.

Intervju

–          razgovor s Povjerenstvom (intervju) obvezan je za sve kandidate koji su uspješno položili  testove i praktičnu provjeru znanja rada na računalu,

–          povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave.

 

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja, provjere sposobnosti i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupno ostvarenom broju bodova.

Povjerenstvo za izbor službenika dostavlja Izvješće o provedenom postupku pročelniku – Izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o prijamu u službu službenika, a isto će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na oglas.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijamu u službu.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu u službu izabranog kandidata ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba se predaje u Gradsku upravu Grada Orahovice, osobno ili putem pošte, gradonačelniku Grada Orahovice.

 

POZIVANJE NA TESTIRANJE

 

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici www.orahovica.hr, te na oglasnoj ploči Gradske uprava Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6 (1.kat), najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.

Poziv će sadržavati i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa s kojima će se provesti testiranje.

 

Grad Orahovica

 

PDF verzija