Odluka o utvrđivanju Prijedloga Detaljnog plana uređenja „DUGO POLJE“ Orahovica za javnu raspravu

Na temelju članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) i članka 43. stavka 1. alineje 1. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

O D L U K U

o utvrđivanju Prijedloga Detaljnog plana uređenja

„DUGO POLJE“ Orahovica za javnu raspravu

 

I

Na temelju Nacrta prijedloga Detaljnog plana uređenja „DUGO POLJE“ Orahovica utvrđuje se Prijedlog Detaljnog plana uređenja  „DUGO POLJE“ Orahovica za javnu raspravu izrađen po AMK URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA MARIO KRŠĆANSKI  Orahovica, V. Nazora 62 broj t.d. 11/021 DP od veljače 2012. godine, koji je tehnički elaborat sastavljen od tekstualnog i grafičkog dijela plana i sažetka za javnost i sastavni je dio ove Odluke.

 

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 350-01/10-01/4

URBROJ: 2189/12-01/01-12-4

Orahovica, 05. veljače 2012.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija