Odluka o utvrđivanju Prijedloga Detaljnog plana uređenja „ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR“ Orahovica za javnu raspravu

Na temelju članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) i članka 43. stavka 1. alineje 1. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

O D L U K U

o utvrđivanju Prijedloga Detaljnog plana uređenja

„ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR“ Orahovica za javnu raspravu

 

I

Na temelju Nacrta prijedloga Detaljnog plana uređenja „ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR“ Orahovica utvrđuje se Prijedlog Detaljnog plana uređenja  „ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR“ Orahovica za javnu raspravu izrađen po AMK URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA MARIO KRŠĆANSKI  Orahovica, V. Nazora 62 broj t.d. 11/020 ŠRC od veljače 2012. godine, koji je tehnički elaborat sastavljen od tekstualnog i grafičkog dijela plana i sažetka za javnost i sastavni je dio ove Odluke.

 

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 350-01/10-01/3

URBROJ: 2189/12-01/01-12-4

Orahovica, 05. veljače 2012.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija