Odluka o naknadi štete OPG PAČARIĆ iz Orahovice

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donio je

 

 

O D L U K U

o naknadi štete OPG PAČARIĆ iz Orahovice nastale na plastenicima

i presadnicama salate i luka uslijed elementarne nepogode

I

OPG PAČARIĆ iz Orahovice, A. Mihanovića 1 vl. Renate Pačarić nadoknađuje se 50% iznosa štete nastale uslijed elementarne nepogode na plastenicima (pucanje željezne konstrukcije i folije plastenika), uslijed čega je došlo do smrzavanja 3000 komada presadnica salate i 15000 komada luka, a koja je šteta prouzrokovana velikim količinama snijega od 50-60 centimetara i niskim temperaturama do -25 C  sa štetom od 70-100% i koja šteta prema procjeni Povjerenstvu za procjenu šteta od  elementarnih nepogoda iznosi ukupno 11.866,92 kuna (šteta na plastenicima 6.864,00 kuna i nasadima 5.022,92 kuna), u ukupnom iznosu od 5.933,46 kuna, a sve to prema Službenoj zabilješci Povjerenstva broj 1/2012 od 28.02.2012., koja je sastavni dio ove Odluke.

 

II

Šteta utvrđena u točci I. ove Odluka u iznosu od 5.933,46 kuna isplati će se iz Proračuna grada Orahovice 2012 godine s pozicije R190, Konto 38311, Konto 38311-Elementarne nepogode

 

III

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 361-07/12-01/01

URBROJ: 2189/12-01/01-12-2

Orahovica, 07. veljače 2012.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija