Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s URED OVLAŠTENOG INŽENJERA BRANKO REŠETAR Slatina

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 3/06), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

O D L U K U

o nabavi izravnim ugovaranjem s URED OVLAŠTENOG INŽENJERA

BRANKO REŠETAR Slatina izrade ponudbenog troškovnika za građevinu višenamjenske dvorane (bivše kino) u Orahovici

I

S URED OVLAŠTENOG INŽENJERA BRANKO REŠETAR iz Slatine, Cvjetna 1/3 izravno  se ugovara izrada ponudbenog troškovnika za građevinu višenamjenske dvorane (bivše kino) u Orahovici:

– strojarski troškovnik po cijeni od 3.000,00 kuna bez PDV-a                                                                                                        – elektro troškovnik u iznosu od 3.000,00 kuna bez PDV-a,                                                                                                                                   a sve prema ponudi ponuditelja od 26.02.2012. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

 

II

Sredstva za nabavu usluge iz točke I. ove Odluke osigurana su u proračunu grada Orahovice za 2012. godinu na poziciji R166, Konto 45111-Renoviranje zgrade kino dvorane u Orahovici-idejni projekt.

 

III

Za uslugu iz točke I. ove Odluke izdati će se narudžbenica grada Orahovice.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 4000-01/12-01/01

URBROJ: 2189/12-01/01-12-3

Orahovica, 29. veljače 2012.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija