Odluka o dozvoli prometovanja VETELA

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, br. 67/08.) i članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), po prethodnoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Virovitičko-podravske, Gradsko vijeće grada Orahovice na 22. sjednici održanoj 19.ožujka 2012. godine, donijelo je

O D L U K U

o dozvoli prometovanja i pristupa

kamionskim vozilima trg.društvu VETELA d.o.o.

Orahovica

I

 

Trg.društvu VETELA d.o.o. za promet lijekova i otrova Kralja Zvonimira 278, Orahovica, dozvoljava se, u svrhu dostave robe prometovanje i pristup dostavnim vozilima ukupne dozvoljene mase iznad 7,5 tona, i to kamionima registarskih oznaka, kako slijedi:

 

–         ČK – 727 ET, dopuštena masa 30.000 kg

–         ČK – 233 DO, dopuštena masa 30.000 kg

 

II

 

Prometovanje vozila iz točke I. ove Odluke vršit će se u vrijeme kada se u najmanjoj mjeri ometa prometovanje drugih vozila u redovnom prometu na području grada Orahovice.

 

III

 

Dozvola prometovanja za predmetna vozila vrijedi za 2012. godinu, i istu su vlasnici vozila dužni predočiti policijskim službenicima po njihovom zahtjevu, a u okviru vršenja nadzora nad prometovanjem na način utvrđen ovom Odlukom.

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 340-01/12-01/01

URBROJ: 2189/12-03/01-12-3

Orahovica, 19. ožujka 2012.

 

Predsjednik:

Zvonimir Varga

 

PDF verzija