Odluka o dozvoli HIBRID-COM. 2012

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, br. 67/08.) i članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09.), po prethodnoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Virovitičko-podravske, Gradsko vijeće grada Orahovice na 22. sjednici održanoj 19. ožujka 2012. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o dozvoli prometovanja i pristupa

kamionskim vozilima prodavaonici

HIBRID-COMMERCE d.o.o. Orahovica

I

 

Prodavaonici HIBRID-COMMERCE d.o.o. Orahovica, Kralja Zvonimira 17, dozvoljava se, u svrhu dostave robe u prodavaonicu, prometovanje i pristup dostavnom vozilu ukupne dozvoljene mase iznad 7,5 tona i to kamionu

 

– MAN NA – 869 – BL, dopuštena masa 30.000,00 kg.

 

II

 

Prometovanje vozila iz točke I. ove Odluke vršit će se u vrijeme kada se u najmanjoj mjeri ometa prometovanje drugih vozila u redovnom prometu na području grada Orahovice.

 

III

 

Dozvola prometovanja za predmetno vozilo vrijedi za 2012. godinu, i istu je vlasnik vozila dužan predočiti policijskim službenicima po njihovom zahtjevu, a u okviru vršenja nadzora nad prometovanjem na način utvrđen ovom Odlukom.

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 340-01/12-01/05

URBROJ: 2189/12-03/01-12-3

Orahovica, 19. ožujka 2012.

Predsjednik:

Zvonimir Varga

 

PDF verzija