Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja s Planom civilne zaštite

Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 3. Zakona o zaštiti i spašavanu (Narodne novine, br. 174/04, 79/07, 38/09. i 127/010), i članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 22. sjednici održanoj 19. ožujka 2012. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o donošenju Plana zaštite i spašavanja

Grada Orahovice

s Planom civilne zaštite

I

 

Ovom Odlukom donosi se Plan zaštite i spašavanja grada Orahovice i Plan civilne zaštite izrađen od ovlaštene tvrtke NW-Wind d.o.o. Varaždin u studenom 2011. godine.

 

II

 

Plan zaštite i spašavanja grada Orahovice s Planom civilne zaštite temelji se na Procjeni ugroženosti stanovnišva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje grada Orahovice koja je donesena Odlukom usvojena na 12. sjednici Gradskog vijeća od 1. prosinca 2010. godine (objavljena u „Službenom glasniku“ grada Orahovice, br. 7/2010).

 

III

 

Planovi iz točke I. ove Odluke imaju slijedeći sadržaj:

 

-PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

SADRŽAJ:                                                                                                                              str.

 

1. UPOZORAVANJE …………………………………………………………………………

1.1. Upozorenje čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ………………6

1.2. Uzbunjivanje-sirene ………………………………………………………………………8

 

2. PRIPRAVNOST, MOBILIZACIJA (AKTIVIRANJE) I NARASTANJE  OPERATIVNIH SNAGA ………………………………………………………………………………………..

2.1. Pripravnost ………………………………………………………………………………11

2.2. Mobilizacija, aktiviranje i narastanje Operativnih snaga………….. ……………………14

 

3. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA………………………………………………………

3.1. Poplave……………………………………………………………………………………20

3.2. Potresi…………………………………………………………………………………….26

3.3. Zaštita i spašavanje od ekstremnih vremenskih uvjeta ……………………….…………37

3.4. Zaštita od tehničko-tehnoloških nesreća s opasnim tvarima……….…………………….43

3.5. Zaštita i spašavanje od epidemija i sanitarne opasnosti …………………………………49

3.6. Nuklearne i radiološke opasnosti ………………………………………………………..53

 

 

– 2 –

 

– PLAN CIVILNE ZAŠTITE

Sadržaj:

1. USTROJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ORAHOVICE …………………………………..4

 

2. MOBILIZACIJA I POPUNA OBVEZNICIMA I MATERIJALNO TEHNIČKIM

SREDSTVIMA

2.1. Pozivanje ………………………………………………………………………………….8

2.2. Mobilizacija Tima civilne zaštite ………………………………………………………..13

2.3. Organizacija prihvata Tima CZ…………………………………………………………..17

2.4. Organizacija povrata Tima u stanje mirovanja…………………………………………..18

 

3. MJERE CIVILNE ZAŠTITE

3.1. Mjera sklanjanja …………………………………………………………………………22

3.2. Mjera evakuacije …………………………………………………………………………24

3.3. Mjera zbrinjavanja ………………………………………………………………………27

ZAKLJUČAK ………………………………………………………………………………..31

IV

 

Nacrt Plana zaštite i spašavanja izradila je tvrtka NW-Wind d.o.o. Varaždin koja je aktom DUZS KLASA: 053-02/08-01/02, URBROJ: 543-01-05-02-8-4 od 8. srpnja 2008. godine proglašena „ovlaštenikom“ te joj je temeljem Odluke grada Orahovice povjerena izrada navedenih Planova.

 

V

 

Plan zaštite i spašavanja grada Orahovice i Plan civilne zaštite sastavni su dijelovi ove Odluke.

 

V

 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Plan zaštite i spašavanja grada Orahovice s Planom civilne zaštite („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 8/010).

 

VI

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 810-01/12-01/01

URBROJ: 2189/12-03/01-12-2

Orahovica, 19.ožujka 2012.

 

Predsjednik:

Zvonimir Varga

 

PDF verzija