Odluka o davanju na korištenje parkirališnih mjesta PP ORAHOVICA d.d. iz Orahovice

Na temelju članka 43. stavka 3. točka 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

O D L U K U

o davanju na korištenje parkirališnih mjesta PP ORAHOVICA D.D.  iz Orahovice

I

 

POLJOPRIVREDNOM PODUZEĆU ORAHOVICA D.D.  iz Orahovice, S. Mlakara 5 daje se na korištenje 4 parkirališna mjesta za osobne automobile ispred upravne zgrade u Orahovici, S. Mlakara 5.

 

II

Grad Orahovica obvezuje se parkirališna mjesta obilježiti vodoravnom signalizacijom, a PP ORAHOVICA D.D., ako smatra da je to potrebno, postaviti će okomitu signalizaciju.

 

III

Naknada za jedno parkirališno mjesto iznosi 350,00 kuna mjesečno odnosno za 4 parkirališna mjesta ukupno 1.400,00 kuna mjesečno počevši od 01.03.2012. godine.

 

IV

O korištenju parkirališnih mjesta zaključiti će se Ugovor o korištenju kojeg će u ime grada Orahovice potpisati Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice.

 

V

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 340-01/10-01/06

URBROJ: 2189/12-01/01-12-3

Orahovica, 28. veljače 2012.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija