Javna rasprava o utvrđivanju Prijedloga Detaljnog plana uređenja „ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR” Orahovica

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 350-01/10-01/3

URBROJ: 2189/12-02/01-12-5

Orahovica, 09.03.2012.

 

Na temelju članka 86., 87. i 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), Jedinstveni upravni odjel objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o utvrđivanju Prijedloga Detaljnog plana uređenja

„ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR“ Orahovica

1. Javna rasprava o utvrđivanju Prijedloga Detaljnog plana uređenja „ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR“  Orahovica trajati će u vremenu od 22.03.2012. godine do 20.04.2012. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Detaljnog plana uređenja „ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR“ u prostorijama Gradske uprave Orahovica, F. Gavrančića 6 svaki radni dan od 7 do 15 sati. Na javnom uvidu izloženi su grafički i tekstualni dijelovi i sažetak za javnost Plana.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, Mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 12.04.2012. godine (četvrtak) u 11,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici u Orahovici, Središnji park.

3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog Detaljnog plana uređenja „ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR“ mogu se u vrijeme javne rasprave upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana, predati u pisanom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno sa danom 26.04.2012. godine Jedinstvenom upravnom odijelu grada Orahovice, F. Gavrančića 6, 33515 Orahovica.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GRADA ORAHOVICE

PDF verzija