Gradsko Vijeće izabralo članove Savjeta mladih

Gradsko vijeće grada Orahovice na na čelu s predsjednikom Vijeća Zvonimirom Vargom, na 22. sjednici održanoj 19. ožujka 2012. godine, donijelo je rješenje o izboru članova Savjeta mladih grada Orahovice, koji će brojiti sedam članova.

Za članove Savjeta mladih grada Orahovice izabrani su:

  1. KRISTINA VASIĆ
  2. MARKO BOŠNJAK
  3. TOMISLAV MAJETIĆ
  4. NATAŠA MARTINČEVIĆ
  5. SAŠA MATEK
  6. SANDRO PAČARIĆ
  7. DUŠAN ŽIVKOVIĆ

Savjet mladih, prema Odluci, moći će, među ostalim, Gradskom vijeću predlagati donošenje odluka, programa i drugih akata od interesa za mlade i  bolji položaj mladih, raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za unapređivanje položaja mladih, sudjelovati u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, predlagati  mjere za  ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade sukladno lokalnim  programima djelovanja za mlade, skrbiti  o informiranju mladih o svim pitanjima značajnim za  unapređivanje položaja mladih, poticati  međusobnu suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u RH…

Članovi Savjeta biraju se na vrijeme od dvije godine.