Zaključak o usvajanju Programa mjera i Provedbenog plana dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije-Orahovica-2012

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Programa mjera i Provedbenog plana obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Orahovice u 2012. godini

I

 

Usvaja se Program mjera i Provedbeni plan obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Orahovice u 2012. godini, koji je izradio Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije.

 

II

 

Na temelju Programa iz točke I. ovog Zaključka provesti će se postupak raspisivanja Javnog natječaja u svrhu odabira najpovoljnijeg ponuđača s kojim će grad Orahovica sklopiti ugovor o izvršenju posla deratizacije.

 

III

 

Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice.

 

IV

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 322-01/12-01/02

URBROJ: 2189/12-01/01-12-5

Orahovica, 09. veljače  2012.

Gradonačelnik

Josip Nemec

PDF verzija