Službeni glasnik grada Orahovice 6/2011

SLUŽBENI

GLASNIK

SLUŽBENO GLASILO GRADA ORAHOVICE

Godina: XVIII Orahovica, 22. prosinca 2011.Broj: 6/11.

S A D R Ž A J:

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

O D L U K E

25.  Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu i projekcija proračuna za 2012. i 2013. godinu  …………………………………….     142.

26.  Izmjena Plana razvojnih programa grada Orahovice za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu  ……………………………………………………………     159.

27.  Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2011. godinu  …………………………………………………………    165.

28.  Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2011. godinu  ………………………………………..    167.

29.  Izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu grada Orahovice za 2011. godinu  ………………………………………………………..     170.

30.  Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području grada Orahovice za 2011. godinu  ……………………………………………………………………….     171.

31.  Izmjena Programa javnih potreba u športu na području grada Orahovice za 2011. godinu  ……………………………………………………………………….     173.

32.  Izmjena Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području grada Orahovice za 2011. godinu  …………………………………………………………    173.

33.  Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području grada Orahovice za 2011. godinu  …………………………………………………………   174.

 

– 140 –

 

34. Proračuna grada Orahovice za 2012. godinu  ……………………………………….   176.

35.  Plana razvojnih programa grada Orahovice za 2012. i projekcija za 2013. i 2014. godinu  …………………………………………………………………………  191.

36.  Odluka o izvršavanju Proračuna grada Orahovice za 2012. godinu  ………………… 196.

37.  Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2012. godinu  …………………………………………………… 200.

38.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2012. godinu  …………………………………………………… 202.

39.  Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu grada Orahovice za 2012. godinu  …………………………………………………………………………. 206.

40.  Program javnih potreba u kulturi na području grada Orahovice za 2012. godinu  ……………………………………………………………………………….   208.

41.  Program javnih potreba u športu na području grada Orahovice za 2012. godinu   ……………………………………………………………………………….  209.

42.  Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području grada Orahovice za 2012. godinu  ………………………………………………………….. 210.

43.  Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području grada Orahovice za 2012. godinu  …………………………………………………………………………  212.

44.  Program javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti grada Orahovice za 2012. godinu ………  213.

45.  Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji grada Orahovice (Republika Hrvatska) i općine Orfű (Republika Mađarska) …………………………………………………..  215.

46.   Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji grada Orahovice (Republika Hrvatska) i općine Bačka Topola (Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina) ……….. 216.

47.  Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna grada Orahovice namijenjenih financiranju političkih stranaka Gradskog vijeća grada Orahovice za 2012. godinu …217.

48.  Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine ………………………………  218.

49.  Odluka o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja  ………………………… 227.

50.  Odluka o socijalnoj skrbi na području grada Orahovice  …………………………….. 232.

51.  Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Orahovice …………………….   241.

– 141 –

52.  Odluka o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih grada Orahovice  ……………………………………………………………    243.

 

Z A K L J U Č C I

 

53.  Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Orahovice (Republika Hrvatska)  i Općine Orfű (Republika Mađarska) ……………………….   245.

54.  Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Orahovice (Republika Hrvatska) i Općine Bačka Topola (Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina)……………………………………………………………….245.

 

 

R J E Š E N J A

 

55.  Rješenje o razrješenju člana i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja  ………….   246.

56.  Rješenje o razrješenju člana i izboru člana Odbora za komunalne djelatnosti  ………  247.

57.  Rješenje o razrješenju člana i imenovanju člana Povjerenstva za popise birača …….  247.

 

AKTI GRADONAČELNIKA

58. Plan zimske službe za područje grada Orahovice u zimi 2011/2012. ………………… 248.

59. Izmjene plana nabave grada Orahovice za 2011. godinu  …………………………….. 251.

60. Plan nabave grada Orahovice za 2012. godinu  ………………………………………. 261.

 

 

Cijeli dokument pogledajte ovdje: PDF verzija