Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izvođenje poslova preventivne deratizacije za područje grada Orahovice u 2012. godini

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 5. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09) i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 6/11) Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

O D L U K U

o raspisivanju Javnog natječaja za izvođenje poslova

preventivne deratizacije za područje grada Orahovice u 2012. godini

I

Raspisuje se Javni natječaj za izvođenje poslova preventivne deratizacije za područje grada Orahovice u 2012. godini.

II

Procijenjena vrijednost za izvođenje poslova iz točke I. ove Odluke iznosi 86.000,00 kuna.

III

Uvjeti za Javni natječaj za izvođenja poslova iz točke I. ove Odluke kao i ostali uvjeti utvrđeni su Odlukom o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 11/06), sastavni su dijelovi Javnog natječaja kao i Ugovor o izvođenju poslova preventivne deratizacije za područje grada Orahovice u 2012. godini koji će u ime grada Orahovice potpisati Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice.

IV

Javni natječaj za izvođenje poslova deratizacije iz točke I. ove Odluke njen je prilog.

 

V

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Povjerenstvo za prikupljanje ponuda i provedbu natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 322-01/12-01/02

URBROJ: 2189/12-01/01-12-4

Orahovica, 09. veljače 2012.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija