Odluka o produženju oročenja proračunskih sredstava kod SLATINSKE BANKE d.d. Slatina

Na temelju članka 43.stavka 1.točke 8.Statuta Grada Orahovice (Službeni glasnik» Grada Orahovice br.5/09), gradonačelnik Grada Orahovice, donosi

O D L U K U

o produženju oročenja proračunskih sredstava kod SLATINSKE BANKE d.d. Slatina

 

I

 

Grad Orahovica kod SLATINSKE BANKE d.d. Slatina, V. Nazora 2 oročava (deponira) proračunska sredstva u iznosu od 9.000.000,00 kn (devet milijuna kuna) na rok od 6 mjeseci + 1 dan.

Sredstva se oročavaju s danom 02.veljače.2012.godine prijenosom do sada oročenih sredstava po Odluci o oročenju proračunskih sredstava kod SLATINSKE BANKE d.d. Slatina, Klasa: 400-06/11-01/01, Urbroj: 2189/12-01/01-11-3 od 01.kolovoza 2011.godine i Ugovora o oročenom depozitu broj: 832220-02528517-1 od 01.kolovoza.2011.godine, te se s SLATINSKOM BANKOM d.d. Slatina sklapa novi Ugovor o oročenom depozitu broj: 832220-02726459.

 

II

 

Ugovor o oročenom depozitu iz točke I. stavka 2. ove Odluke će za Grad Orahovicu –deponenta, potpisati Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice.

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» Grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

Klasa: 400-06/11-01/01

Urbroj: 2189/12-01/01-12-7

Orahovica, 30.siječnja 2012.

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

PDF verzija