Odluka o produzenju orocenja depozita HYPO BANKA-nova za 2012.

Na temelju članka 43. stavka 1. točke  8. Statuta Grada Orahovice («Službeni glasnik» Grada Orahovice br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi

 

O D L U KU

o produženju oročenja proračunskih sredstava kod

HYPO-ALPE-ADRIA BANK d.d. Zagreb

 

I

 

Ovom Odlukom utvrđuje se način oročavanja (deponiranja) proračunskih sredstava kod HYPO-ALPE ADRIA BANK d.d. Zagreb, Slavonska avenija 6.

Grad Orahovica kod HYPO-ALPE-ADRIA BANK d.d. Zagreb, Slavonska avenija 6 oročava (deponira) proračunska sredstva u iznosu od 10.000.002,00 kn na rok od 17.02.2012. do 20.08.2012.godine, po kamatnoj stopi od 5,70 % (petcijelihsedam posto) godišnje fiksno.

Za iznos oročenja iz stavka 2. ovoga članka sklopit će se:

–         Ugovor o oročenom depozitu broj: 778-457/2012 na iznos od 5.500.001,00 kn (petmilijunapetstotisućajedna kuna) i

–         Ugovor o oročenom depozitu broj: 778-458/2012 na iznos od 5.500.001,00 kn (petmilijunapetstotisućajedna kuna),

kojim će se definirati svi ostali uvjeti oročenja proračunskih sredstava.

 

II

 

Ugovor o depozitu će za Grad Orahovicu – deponenta, potpisati Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice.

III

 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o produženju oročenja proračunskih sredstava kod HYPO-ALPE-ADRIA BANK d.d. Zagreb, Klasa: 400-06/08-01/04, Urbroj: 2189/12-01/01-12-9 od 23.siječnja 2012.godine.

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» Grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 400-06/08-01/04

URBROJ: 2189/12-01/01-12-10

Orahovica 17.veljače 2012.

 

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

PDF verzija