Odluka o prijenosu sredstava trg. društvu Ružica grad 02.02.2012.

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

O D LU K U

o prijenosu sredstava trg. društvu RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica za sufinanciranje izgradnje oborinskog sustava odvodnje na Turističkom kompleksu «Jezero-Ružica grad» Orahovica

I

Trgovačkom društvu RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica, koje upravlja  turističkim kompleksom «Jezero-Ružica grad» Orahovica, se za sufinanciranje izgradnje oborinskog sustava odvodnje ( okončana situacija )  na Turističkom kompleksu «Jezero – Ružica grad Orahovica , iz Proračuna grada Orahovica prenosi iznos od 13.301,00 kuna bez PDV-a.

 

II

Iznos sredstava iz točke I. ove Odluke osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu, Pozicija R 212, Konto 38612 – Kapitalne pomoći trg. društvu RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica.

 

III

Okončana situacija za radove iz točke I. ove Odluke sastavni je njezin dio.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 360-01/12-01/01

URBROJ: 2189/12-01/01-12-8

Orahovica, 2. veljače 2012.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija