Odluka o pocetku postupka javne nabave-Orahovački glasnik-2012

Na temelju članka 18. stavka 2. i 24.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11) i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. („Službeni glasnik“, grada Orahovice br. 5/09),  Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi

 

O D L U K U

o početku postupka javne nabave usluga male vrijednosti, grafičke pripreme i tiska mjesečnika „Orahovački glasnik“ u 2012. godini

I

1. Podaci o javnom naručitelju:

a) Naziv: GRAD ORAHOVICA,

b) Sjedište i adresa: 33515 Orahovica, F. Gavrančića 6

c) Matični broj: 2726459, OIB: 99870159112

d) Tel: 033/673-351, fax: 033/673-125, e-mail: grad.orahovica@inet.hr

2. Evidencijski broj: 01/12

3. Predmet nabave:

– CPV oznaka: 79800000-2

– Opis: Tiskanje i s tim povezane usluge

(Grafička priprema, novinski tisak, uslužni tisak i dorada mjesečnika „Orahovački glasnik“ u 2012. godini u nakladi od 2.050 komada mjesečno)

4. Procijenjena vrijednost nabave: 122.000,00 kuna bez PDV-a.

5. Izvor-način planiranih sredstava:

– Proračun Grada Orahovice za 2011. godinu.

6. Zakonski osnov: članak 18. stavak 2., 24. i 31. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“,    br. 90/11)

7. Odabrani postupak javne nabave

– otvoreni postupak

8. Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja:

1. Darko Žužak, zamjenik gradonačelnika Grada Orahovice

2. Slobodan Lukić,

3. Zoran Stošić,

sa zadaćom da pripreme i provedu postupak javne nabave

9. Odgovorna osoba javnog naručitelja:

– Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 030-01/12-01/01

URBROJ: 2189/12-01/01-12-1

Orahovica, 07. veljače 2012.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija