Odluka o odabiru najpovoljnije ponude-Poduzetnička zona-Kanalizacija

Na temelju članka 86. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 110/07, 125/08), i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi

O D L U K U

o odabiru najpovoljnije ponude

za izgradnju sanitarno fekalne kanalizacije s crpnom stanicom u „PODUZETNIČKOJ ZONI ORAHOVICA“, dio kraka „A“ i krak „E“


 

 

I

1. Podaci o javnom naručitelju

a) Naziv: Grad Orahovica

b) Sjedište: 33515 Orahovica, Franje Gavrančića 6

c) MB: 2726459, OIB 99870159112

d) tel: 033/673-351, fax: 033/673-125, e-mail: grad.orahovica@inet.hr

2. Broj nadmetanja: 18/11.

3. Predmet nabave:

– CPV oznaka: 45200000,

– Opis: Radovi na objektima ili dijelovima objekata niskogradnje i visoko- gradnje,

(izgradnja sanitarno fekalne kanalizacije sa crpnom stanicom u „PODUZETNIČKOJ ZONI ORAHOVICA“, dio kraka „A“ i krak „E“),

4. Procijenjena vrijednost nabave: 490.000,00 kuna bez PDV-a

5. Podaci o objavi o javnoj nabavi:

Broj objave: N-16-M-152383-301211

6. Vrsta provedenog postupka javne nabave i zakonska osnova za njegovo provođenje:

Nabava radova – otvoreni postupak javne nabave – članak 128. i 129.Zakona o javnoj  nabavi (“Narodne novine”, br. 110/07, 125/08).

7. Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

– Broj zaprimljenih ponuda: 7 (sedam),

– Nazivi ponuditelja:

1. PROMET GRAĐENJE d.o.o. Požega, Industrijska 28

2. ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Ivanić Grad, Etanska cesta 8

3. ŠTEFIČEK GRUPA d.o.o. Jelisavac, Ribnjačka 18

4. BISTRA d.o.o. Đurđevac, A. Radića 8C

5. BETON d.o.o. Nova Gradiška, Grgura Ninskog bb

6. RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica, F. Gavrančića 6

7. GRAVIA d.o.o. Osijek, Gundulićeva 65

8. Ponuditelj čija je ponuda odabrana:

– PROMET GRAĐENJE d.o.o. Požega, Industrijska 28

9. Razlozi odabira:

Najniža ponuđena cijena za radove i udovoljava Pozivu za nadmetanje,

10. Cijena odabrane ponude:

Ponuđena cijena PROMET GRAĐENJE d.o.o. u iznosu od 335.475,00 kuna bez PDV-a odnosno 412.634,25 kuna s PDV-om najniža je cijena u odnosu na ponuđene cijene ostalih ponuđača, BISTRA d.o.o. u iznosu od 360.976,85 bez PDV-a odnosno 444.001,28 kuna s PDV-om, RUŽICA GRAD d.o.o. u iznosu od 485.795,25 kuna bez PDV-a odnosno 597.528,16 kuna s PDV-om, GRAVIA d.o.o. u iznosu od 488.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 600.240,00 kuna s PDV-om, ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. u iznosu od 489.271,00 kuna bez PDV-a odnosno 601.803,33 kuna s PDV-om i BETON d.o.o.u iznosu od 511.453,50 kuna bez PDV-a odnosno 629.087,81 kuna s PDV-om i u potpunosti udovoljava Pozivu za nadmetanje što je vidljivo iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 16.01.2012. godine koji je sastavni dio ove Odluke.

11. Uputa o pravnom lijeku:

Na ovu Odluku ponuditelji imaju pravo izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43A, Zagreb.

Žalba se predaje naručitelju u pisanom obliku izravno ili  preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Grad Orahovica, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica, u roku od 3 dana od dana primitka ove Odluke.

12. Rok mirovanja:

Rok mirovanja iznosi 5 (pet) dana od dana primitka ove Odluke.

 

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u “Službenom glasniku” grada Orahovice.

 

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 360-01/11-01/41

URBROJ: 2189/12-01/01-12-2

Orahovica, 17. siječnja 2012.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija