Kronološko kazalo Službenog Glasnika grada Orahovice za 2011. godinu

KRONOLOŠKO KAZALO “SLUŽBENOG GLASNIKA”

GRADA ORAHOVICE ZA 2011. GODINU

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

ODLUKE

1.   Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice (broj 1. strana 2.)

2.   Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna grada Orahovice za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine (broj 2. strana 13.)

3.   Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (broj 2. strana 31.)

4.   Odluka o prestanku mandata člana Gradskog vijeća i početka obnašanja dužnosti njegovog zamjenika (broj 4. strana 60.)

5.   Odluka o nerazvrstanim cestama (broj 4. strana 60.

6.   Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za grad Orahovicu (broj 4. strana 76.)

7.   Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj (broj 4. strana 77.

8.   Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja „Jezero Hercegovac-Ružica grad“ u Orahovici (broj 5. strana 81.)

9.   Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (broj 5. strana 133.)

10. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi (broj 5. strana 134.)

11. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu i projekcija proračuna za 2012. i 2013. godinu (broj 6. strana 142.)

12. Izmjena Plana razvojnih programa grada Orahovice za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu (broj 6. strana 159.)

13. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2011. godinu (broj 6. strana 165.)

14. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2011. godinu (broj 6. strana 167.)

15. Izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu grada Orahovice za2011. godinu (broj 6. strana 170.)

 

– 2 –

 

16. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području grada Orahovice za 2011. godinu (broj 6. strana 171.)

17. Izmjena Programa javnih potreba u športu na području grada Orahovice za 2011. godinu (broj 6. strana 173.)

18. Izmjena Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području grada Orahovice za 2011. godinu (broj 6. strana 173.)

19. Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području grada Orahovice za 2011. godinu (broj 6. strana 174.)

20. Proračuna grada Orahovice za 2012. godinu (broj 6. strana 176.)

21. Plan razvojnih programa grada Orahovice za 2012. i projekcija za 2013. i 2014. godinu (broj 6. strana 196.)

22. Odluka o izvršavanju Proračuna grada Orahovice za 2012. godinu (broj 6. strana 196.)

23. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2012. godinu (broj 6. strana 200.)

24. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2012. godinu (broj 6. strana 202.)

25. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu grada Orahovice za 2012. godinu (broj 6. strana 206.)

26. Program javnih potreba u kulturi na području grada Orahovice za 2012. godinu (broj 6. strana 208.)

27. Program javnih potreba u športu na području grada Orahovice za 2012. godinu (broj 6. strana 209.)

28. Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području grada Orahovice za 2012. godinu (broj 6. strana 210.)

29. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području grada Orahovice za 2012. godinu (broj 6. strana 212.)

30. Program javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti grada Orahovice za 2012. godinu (broj 6. strana 213.)

31. Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji grada Orahovice (Republika Hrvatska) i općine Orfű (Republika Mađarska) – (broj 6. strana 215.)

 

– 3 –

 

32. Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji grada Orahovice (Republika Hrvatska) i općine Bačka Topola (Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina) – (broj 6. strana 216.)

33. Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna grada Orahovice namijenjenih financiranju političkih stranaka Gradskog vijeća grada Orahovice za 2012. godinu (broj 6. strana 217.)

34. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (broj 6. strana 218.)

35. Odluka o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja (broj 6. strana 227.)

36. Odluka o socijalnoj skrbi na području grada Orahovice (broj 6. strana 232.)

37. Odluke o raspisivanju javnog natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Orahovice (broj 6. strana 241.)

38. Odluka o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih grada Orahovice (broj 6. strana 243.)

 

 

ZAKLJUČCI

39.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika grada Orahovice za razdoblje siječanj-lipanja 2011. godine (broj 5. strana 134.)

40.  Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Orahovice (Republika Hrvatska) i Općine Orfű (Republika Mađarska) – (broj 6. strana 245.)

41. Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Orahovice (Republika Hrvatska) i Općine Bačka Topola (Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina) (broj 6. strana 245.)

 

RJEŠENJA

42. Rješenje o razrješenju člana i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja (broj 6. strana 246.)

43. Rješenje o razrješenju člana i izboru člana Odbora za komunalne djelatnosti  (broj 6. strana 247.)

44. Rješenje o razrješenju člana i imenovanju člana Povjerenstva za popise birača (broj 6. strana 247.)

 

AKTI GRADONAČELNIKA

ODLUKE

45. Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Orahovice (broj 1. strana 2.)

 

– 4 –

 

46. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Gradske uprave Orahovica (broj 2. strana 40.)

47. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Detaljnog plana uređenja „JEZERO HERCEGOVAC- RUŽICA GRAD“ za javnu raspravu (broj 3. strana 50.)

JAVNA RASPRAVA o utvrđivanju prijedloga Detaljnog plana uređenja „JEZERO HERCEGOVAC-RUŽICA GRAD“ (broj 3. strana 50.)

 

OSTALI AKTI

48. Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice u 2011. godini (broj 1. strana 3.)

49. Etički kodeks Gradske uprave Grada Orahovice (broj 1. strana 4.)

50. Plan nabave grada Orahovice za 2011. godinu (broj 2. strana 42.)

51. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini na području grada Orahovice (broj 3. strana 51.)

52. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara (broj 3. strana 55.)

53. Plan zimske službe za područje grada Orahovice u zimi 2011/2012. godine (broj 6. strana 248.)

54. Izmjene plana nabave grada Orahovice za 2011. godinu (broj 6. strana 251.)

55. Plan nabave grada Orahovice za 2012. godinu (broj 6. strana 261.)

 

 

 

AKTI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

56. Rezultati izbora za članove vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici, održanih dana 10. srpnja 2011. godine (broj 4. strana 78.)

 

 

 

AKTI VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

ZAKLJUČCI

57. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije o provedenim izborima održanim 10. srpnja 2011. godine i verifikaciji mandata izabranim članovima Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici (broj 5. strana 135.)

– 5 –

 

 

RJEŠENJA

58. Rješenje o izboru predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici (broj 5. strana 136.)

59. Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici (broj 5. strana 136.)

 

OSTALI AKTI

60. Izvješće o provedenim izborima i imenima izabranih članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Orahovici na izborima održanim 10. srpnja 2011. godine (broj 5. strana 137.)

 

PDF verzija