Javni natječaj za izvođenje poslova preventivne deratizacije za područje grada Orahovice u 2012. godini

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 322-01/12-01/02

URBROJ: 2189/12-02/01-12-5

Orahovica, 09.02.2012.

 

Na temelju Odluke gradonačelnika grada Orahovice klasa: 322-01/12-01/02, urbroj: 2189/12-01/01-12-4 od 09. veljače 2012. godine, raspisuje se

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za izvođenje poslova preventivne deratizacije za područje grada Orahovice u 2012. godini

I

1. Raspisuje se Javni natječaj za izvođenje poslova sustavne preventivne deratizacije na području grada Orahovice koju je potrebno izvršiti u dva tretmana i to proljetni tretman u razdoblju od 01.03.-31.05.2012. godine i jesenski tretman u razdoblju od 01.09.-30.11.2012. godine, a sukladno Programu mjera i provedbenom planu obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Orahovice (dalje: Program).

2. Ugovor će se sklopiti za na jednu godinu odnosno za 2012. godinu.

3. Posao se odnosi na 2019 domaćinstava na području grada Orahovice i prigradskih naselja, a ostalo nuditi Prema programu u dijelu koji se odnosi na deratizaciju (javne površine, kanalizacijski sustav, obalne prostore vodotoka, deponije smeća i sl.). Uvid u Program može se izvršiti u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice F. Gavrančića 6 svakog  radnog dana u vremenu od 7-15 sati.

4. Cijenu je potrebno odrediti jedinično po domaćinstvu kao i za ostalo Prema programu bez PDV-a i s PDV-om i izraziti u ukupnom iznosu s i bez PDV-a.

5. Ponuda treba sadržavati način i rokove plaćanja za izvršeni posao i rok važenja ponude.

6. Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeće isprave:

– dokaz o registraciji za obavljanje komunalnih djelatnosti (obrtnica/izvod iz sudskog registra) ne stariji od 6 mjeseci,

– BON1 i BON2 ne stariji od 30 dana,

– potvrdu nadležne porezne uprave o plaćenim porezima, doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugim državnim davanjima za zadnji mjesec prije objave Javnog natječaja,

– sposobnost za obavljanje posla (popis opreme, broja i strukture djelatnika te popis dosadašnjih poslova iz predmeta ove nabave s potvrdama naručitelja),

– potvrdu da direktor odnosno odgovorne osobe nisu pravomoćno osuđena za kaznena djela iz oblasti gospodarstva što se dokazuje uvjerenjem nadležnog suda i/ili javnobilježničkom izjavom o nekažnjavanju u svezi sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca s time da odgovorna osoba ponuditelja izjavu daje za pravnu osobu, ne starije od 6 mjeseci,

– pisano jamstvo za ozbiljnost ponude,

– izjavu o nepromjenjivosti cijena,

– dokaz službe računovodstva grada Orahovice da nema financijskih dugovanja prema gradu Orahovici.

Sve navede isprave dostavljaju se u izvorniku ili kao ovjerena preslika.

 

II

Pisane ponude s punim nazivom i adresom ponuditelja u dvostruko zapečaćenoj omotnici s naznakom“NE OTVARATI-DERATIZACIJA“ dostavljaju se pisarnici grada Orahovice, Orahovica, F. Gavrančića 6 neposredno ili poštom zaključno sa 24.02.2012. godine.

Povjerenstvo će ponude otvarati 28.02.2012. godine na adresi i prostorijama naručitelja u 12,00 sati. Otvaranju mogu biti nazočni ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici.

Nepravodobne i nepotpune ponude koje ne udovoljavaju uvjetima iz Javnog natječaja neće se uzeti u razmatranje.

III

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda s najvećim brojem bodova utvrđenim prema slijedećim kriterijima:

1. sposobnost za obavljanje djelatnosti:

– oprema do 15 bodova,

– broj i struktura djelatnika do 10 bodova,

– dosadašnji poslovi do 10 bodova,

2. povoljnost ponude:

– ponuđena cijena do 20 bodova

IV

Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradsko vijeće grada Orahovice.

V

Gradsko vijeće grada Orahovice zadržava si pravo ne prihvatiti niti jednu prispjelu ponudu te poništiti Javni natječaj bez ikakvih obveza, objašnjenja i odgovornosti prema ponuditeljima.

VI

Sve dodatne obavijesti o Javnom natječaju mogu se dobiti svakog radnog dana u Gradskoj upravi Orahovica od 7-15 sati ili na telefon 033 673 351.

POVJERENSTVO

PDF verzija