Zaključak o utvrđivanju prijedloga Županijskoj skupštini Virovitičko-podravske županije kandidata za suce porotnike

Na temelju članka 33. stavka 1. točke 18. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09.), Gradsko vijeće grada Orahovice na 21. sjednici održanoj 21. prosinca  2011. godine, donijelo je

 

Z A K L J U Č A K

o utvrđivanju prijedloga

Županijskoj skupštini Virovitičko-podravske

županije kandidata za suce porotnike

za mladež Općinskog suda u Virovitici


I

 

Za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Virovitici s područja grada Orahovice predlažu se:

 

1. Lucija Knežević

2. Josipa Radinković

3. Matija Rister

4. Maja Škraba

 

 

II

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA:  711-01/11-01/01

URBROJ:  2189/12-03/01-11-3

Orahovica,  21. prosinca 2011. godine

Predsjednik:

Zvonimir Varga

PDF verzija