Zaključak o usvajanju Izvješća o odgojno-obrazovnom radu u pedagoškoj 2010./2011.

Na temelju članka 33. stavka 1. podtočke 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 21. sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o odgojno-obrazovnom radu

u pedagoškoj 2010./2011. godini i Godišnjeg plana i

programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtić PALČIĆ

Orahovica za pedagošku 2011./2012. godinu


I

 

Usvaja se Izvješće o odgojno-obrazovnom radu u pedagoškoj 2010./2011. godini Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica.

 

II

 

Usvaja se Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica za pedagošku 2011./2012. godinu.

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 601-01/11-01/06

URBROJ: 2189/12-03/01-11-3

Orahovica, 21. prosinca 2011.

Predsjednik:

Zvonimir Varga

PDF verzija