Zaključak o participiranju u troškovima UDRUGE LIJEPA NAŠA iz Zagreba

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donio je

 

Z A K LJ U Č A K

o participiranju u troškovima UDRUGE LIJEPA NAŠA iz Zagreba


 

I

UDRUZI LIJEPA NAŠA iz Zagreba, Palmotićeva 17A participiraju se troškovi u iznosu od 8.000,00 kuna za 2012. godinu kao suradnja u provođenju međunarodnog programa eko-škole u Republici Hrvatskoj u 2012. godini.

 

II

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu, Pozicija R 113, Konto 38119 – Tekuće donacije OŠ Ivane Brlić-Mažuranić iz Orahovice iz Orahovice za učila i nagrade u iznosu od 4.000,00 kuna i Pozicije R 114-Konto 38119 – Tekuće donacije SŠ «Stjepan Ivšić» iz Orahovice za učila i nagrade u iznosu od 4.000,00 kuna.

III

 

Na temelju ovog Zaključka sklopit će se s UDRUGOM LIJEPA NAŠA Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa eko-škole u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu koji će u ime grada Orahovice potpisati Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice.

IV

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odijelu grada Orahovice.

 

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 602-01/12-01/1

URBROJ: 2189/12-01/01-12-1

Orahovica, 25. siječnja 2012.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija