Zaključak o financijskoj potpori za organiziranje kazališnih predstava

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K
o financijskoj potpori za organiziranje kazališnih predstava

I

Za organiziranje kazališnih predstava KAZALIŠTA VIROVITICA u okviru 8. VIROVITIČKIH KAZALIŠNIH SUSRETA ( VIRKAS ) koje će se izvesti u Orahovici 11. i 18. veljače 2012. godine, izdvaja se iznos od 10.000,00 kuna.

II

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu, Razdjel 002, Glava 04, Glavni program B 04, Program P 1012, Aktivnost A 101201, Pozicija R 129, Konto 32999 – Ostale manifestacije u kulturi.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

GRADONAČELNIK
GRADA ORAHOVICE

KLASA: 402-08/12-01/01
URBROJ: 2189/12-01/01-12-2
Orahovica, 4.siječnja 2012

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija