Zaključak o financijskoj potpori za održavanje Godišnje skupštine Udruge Društvo prijatelja Hajduka Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 3, točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori za održavanje Godišnje skupštine Udruge Društvo prijatelja Hajduka Orahovica


 

I

Udruzi Društvo prijatelja Hajduka Orahovica se za organiziranje održavanja Godišnje skupštine koja će se održati 20. siječnja 2012. godine izdvaja iznos od 1.000,00 kuna.

 

II

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu, Pozicija R 212, Konto 38119 – Udruga «Društvo prijatelja Hajduka» Orahovica.

 

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/12-01/06

URBROJ: 2189/12-01/01-12-2

Orahovica, 18. siječnja 2012.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija