Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Orahovice i Općine Orfű

Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 14. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 21. sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

 

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Sporazuma

o međusobnoj suradnji Grada Orahovice (Republika Hrvatska)

i Općine Orfű (Republika Mađarska)


 

I

 

Prihvaća se Sporazum o međusobnoj suradnji Grada Orahovice (Republika Hrvatska) i općine Orfű (Republika Mađarska).

 

II

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik grada Orahovice da potpiše Sporazum iz točke I. ovog Zaključka.

 

III

 

Tekst Sporazuma o međusobnoj suradnji nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

 

IV

 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 910-01/11-01/01

URBROJ: 2189/12-03/01-11-6

Orahovica, 21. prosinca 2011.

Predsjednik:

Zvonimir Varga

PDF verzija