Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Orahovice i Općine Bačka Topola

Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 14. Statuta grada Orahovice(„Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 21. sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Sporazuma o međusobnoj

suradnji Grada Orahovice (Republika Hrvatska) i

Općine Bačka Topola (Republika Srbija, Autonomna

pokrajina Vojvodina)


 

I

Prihvaća se Sporazum o međusobnoj suradnji grada Orahovice (Republika Hrvatska) i općine Bačka Topola (Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina).

 

II

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik grada Orahovice da potpiše Sporazum iz točke I. ovog Zaključka.

 

III

 

Tekst Sporazuma o međusobnoj suradnji nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

 

IV

 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 910-01/11-01/02

URBROJ: 2189/12-03/01-11-6

Orahovica, 21. prosinca 2011.

Predsjednik:

Zvonimir Varga

PDF verzija