Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Orahovice u 2012. godini

Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne Novine broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/010.) i članka 33. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Orahovice (“Službeni glasnik” Grada Orahovica broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Orahovice na 21. sjednici od 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

S M J E R N I C E

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Orahovice u 2012. godini


I

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa na području Grada Orahovice, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2012. godini.

 

Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:

 1. Civilna zaštita,
 2. Vatrogastvo,
 3. Skloništa,
 4. Snage redovnih službi i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti,
 5. Druge organizirane snage koje se mogu uključivati u zaštitu i spašavanje.

 

 1. Civilna zaštita:

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od velikih katastrofa za područje grada Orahovice, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje na sprječavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost, potrebno je izraditi Program prioriteta materijalno-tehničkog razvoja, odnosno nabave osnovne i skupne opreme za zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite na području Grada Orahovice.

 

S obzirom na izmjene i dopune Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne Novine broj 79/07.) izrađena je nova Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje grada Orahovice, koju je izradila tvrtka NW Wind d.o.o. Varaždin, ovlaštenik za izradu Procjene.

Isto tako od strane istog ovlaštenika izrađen je Plan zaštite i spašavanja grada Orahovice s Planom civilne zaštite („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 8/2010).

 

Nakon izrade navedenih dokumenata i njihovog usvajanja na Gradskom vijeću Grada Orahovice, prišlo se poslovima  popunjavanja Postrojbe  CZ-e opće namjene i povjerenika Civilne zaštite za područje Grada Orahovice, Plana mobilizacije, te izradi,

 

– 2 –

 

donošenju i ažuriranju drugih dokumenata u svezi sa organizacijom, ustrojstvom i djelovanjem civilne zaštite na području Grada Orahovice.

 

Također, u Proračunu Grada Orahovice za 2012. godinu planirat će se financijska sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna za nabavu materijalno-tehničke opreme civilne zaštite, te će se razmotriti mogućnosti i potrebe daljnjeg opremanja civilne zaštite osiguravanjem financijskih sredstava u rebalansu proračuna Grada Orahovice.

 

Nositelji zadataka iz ovog segmenta zaštite i spašavanja su: Stožer zaštite i spašavanja, Zapovjedništvo civilne zaštite grada Orahovice, Gradonačelnik i Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice, u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Područni ured Virovitica.

 

 1. Vatrogastvo:

Na temelju dosadašnjih informacija i izvješća u svezi s problematikom i radom vatrogastva, te na temelju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u 2011. godini, ocijenjeno je da je stanje u vatrogastvu na području Grada Orahovice zadovoljavajuće, ali da je potrebno postupno provesti određene mjere iz Procjene ugroženosti i Plana protupožarne zaštite na području Grada Orahovice u skladu s financijskim mogućnostima gradskog Proračuna.

 

Financiranje rada dobrovoljnog vatrogastva, odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava koji djeluju na području Grada Orahovice, obavlja se u najvećem dijelu iz Proračuna Grada Orahovice putem Vatrogasne zajednice kao krovne organizacije dobrovoljnog vatrogastva, temeljem odredaba Zakona o vatrogastvu, odnosno u postupku izvornih prihoda Proračuna, a koja sredstva će se planirati u Proračunu Grada Orahovice za 2012. godinu u približno istim relacijama kao prethodne godine.

 

 

Nositelji zadataka iz ovog dijela Smjernica su predsjednik i zapovjednik Vatrogasne zajednice, Stožer zaštite i spašavanja i Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice.

 

 1. Skloništa:

Sukladno odredbi čl. 258. Prostornog plana uređenja grada Orahovice (“Službeni glasnik” grada Orahovice, br. 4/07. i 8/2010.) u Gradu Orahovici nije potrebno graditi skloništa, osnovne i dopunske zaštite, budući da naselje Orahovica pripada u 4. stupanj ugroženosti (područja naseljenih mjesta ove veličine trebaju se podijeliti u jednu ili više zona u kojima se osigurava zaštita stanovništva u zaklonima). U svrhu sklanjanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara  na raspolaganju su podrumski prosti i zajednički dijelovi podrumskih prostora u stambenim zgradama, a prema popisu koji je sastavni dio dopisa Jedinstvenog upravnog odjela Klasa: 810-01/07-01/02, Urbr.: 2189/12-02/07-2 od 24.9.2007. godine.

 

 1. Druge organizirane snage koje se mogu uključiti u zaštitu i spašavanje

– 3 –

 

a) Komunalna poduzeća: na području Grada Orahovice komunalne poslove i vodoopskrbu obavlja komunalno poduzeće „Papuk“ d.o.o. Orahovica. Isto je opremljeno sa 3 servisna vozila, 3 transportera za prijevoz ljudi, 3

rovokopača i 2 kamiona. Stalno je dežurna ekipa od 3 zaposlenika koja se po potrebi proširuje.

b) Hrvatske vode – VGI Karašića-Vučica-dežurna interventna ekipa sa vozilom koja se po potrebi nadopunjuje,

c) Hrvatske šume-UŠP  Našice-šumarija Orahovica raspolaže sa 30-tak radnika, jednim kombi vozilom i jednim terenskim vozilom te uobičajenom šumarskom opremom,

d) HEP OPS d.o.o. „Elektroslavonija“ Osijek-dežurna ekipa od 3 zaposlenika  a na raspolaganju ima 4 opremljena vozila koja koriste ovisno o vrsti kvara i terenu na kojem se kvar pojavi,

e) Lovačka udruga „Vepar“ Orahovica,

f) Ribičko društvo „Šaran“ Orahovica,

g) Planinarsko društvo „Orahovica“ Orahovica,

h) Udruga za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom „JAGLAC“ Orahovica,

i) Udruga žena Hrvatske sokolice Orahovica,

j) Udruga građana „RENĐERI PAPUKA“ Orahovica,

k) Konjički klub „HIDALGO“ Orahovica,

l) Hrvatske ceste, Nadcestarija Orahovica,

m) Županijska uprava za ceste Virovitica.

 

Veći dio navedenih udruga financira se iz Proračuna Grada Orahovice.

 

U Proračunu Grada Orahovice za 2012. godinu potrebno je planirati i nadalje financijska sredstva za sufinanciranje aktivnosti i djelovanja navedenih udruga, u dosadašnjem opsegu sufinanciranja, te od postojećih udruga zatražiti da u svojim programima rada za 2012. godinu i nadalje, jedan dio svojih programa usmjere na planiranje aktivnosti zaštite i spašavanja, kako bi se u eventualnim potrebama isti mogli staviti u tu funkciju.

 

U tom pravcu, moguće je u tijeku 2012. godine rebalansom proračuna planirati i određena dodatna sredstva prema mogućnostima Proračuna, odnosno ukazanim potrebama.

 

Nositelji zadataka iz ovog dijela Smjernica su spomenute snage, Stožer zaštite i spašavanja i Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice.

 

 1. Snage redovnih službi i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti

a) Društvo Crvenog križa Grada

Gradsko društvo Crvenog križa oformit će ekipe prve pomoći, organizirat će dobrovoljno davanje krvi, službu traženja, a prema potrebi organizirat će i humanitarne akcije. Isto nema organizirane timove a raspolaže jednim šatorom za oko 30-tak osoba i sa 4 kompleta za pružanje prve pomoći,

b) Centar za socijalnu skrb Slatina-podružnica Orahovica,

c) Hitna medicinska pomoć-5 vozila sa vozačima-ekipa se oformljuje od liječnika doma zdravlja koji je dežuran,

d) Patronažna služba,

– 4 –

 

e) Veterinarska ambulanta Orahovica-ima na raspolaganju 3 veterinara i 2 tehničara koji organiziraju 24 satno dežurstvo. Na intervencije odlaze svojim vozilom,

f) Poljoprivredno savjetodavna služba,

g) Hrvatska gorska služba spašavanja-stanica Požega sa 22 osposobljena spasitelja od čega ih je 5-oro prošlo sve predviđene tečajeve. U sastavu imaju 2 liječnika i jednog med.tehničara. Od opreme raspolažu konopima, 4 nosila i 4 medicinska ruksaka.

Snage redovnih službi i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada. Snage redovnih službi i pravnih osoba koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Grada imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.

 

Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju navedene su u Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje grada Orahovice.

 

Za Gradsko društvo crvenog križa Orahovica, kao jednog od značajnih segmenata i sudionika zaštite i spašavanja, planirat će se financijska sredstva u Proračunu Grada Orahovice za 2012. godinu u približno istim okvirima kao i do sada (u iznosu od 85.000,00 kuna).

 

Komunalna tvrtka PAPUK d.o.o. Orahovica koja je u većinskom vlasništvu Grada Orahovice, ima u svome vlasništvu značajna materijalno-tehnička sredstva, građevinsku i drugu mehanizaciju, opremu i vozila, te kao takova predstavlja veoma značajan subjekt zaštite i spašavanja u slučaju ukazane potrebe.

 

Ostali sudionici zaštite i spašavanja iz ovog segmenta, a koji se financiraju iz Državnog proračuna, Proračuna Županije ili prema tržišnom principu, u svojim Programima rada planirat će određene aktivnosti za potrebe zaštite i spašavanja.

 

U narednom razdoblju potrebno je da se putem Stožera zaštite i spašavanja izradi određena analiza stanja spremnosti takvih službi i pravnih osoba za djelovanje u slučaju

katastrofa ili većih nesreća, kako bi se na taj način utvrdili načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koje se utvrde posebno značajnim za zaštitu i spašavanje, a koje nisu posebno neophodne za obavljanje njihovih redovnih djelatnosti, ali su komplementarne već postojećim organizacijskim i kadrovskim sposobnostima.

 

Navedene službe predstavljaju, pored civilne zaštite i vatrogastva, okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada Orahovice.

 

Iz navedenih razloga od istih će se zatražiti podaci isključivo o programima čija bi realizacija doprinijela materijalno- tehničkom jačanju jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja na području Grada Orahovice i koje su pod tim uvjetima spremne financirati ili sufinancirati.

 

 

 

– 5 –

 

Na temelju svega naprijed navedenog, kao i na temelju postojeće Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje grada Orahovice, potrebno je u tijeku 2011. godine donesen je Plan

zaštite i spašavanja Grada Orahovice s Planom civilne zaštite grada Orahovice kao sastavnim dijelom istoga Grada Orahovice.

 

Nositelji zadataka iz ovog dijela Smjernica su Stožer zaštite i spašavanja, Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice kao i službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti.

 

 1. Financijski pokazatelji osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2012. godini:

 

 

Red. br.           Opis pozicije                                Realizirano u 2011. g.     Planirano u 2012. g.

 

 1. Dobrovoljno vatrogasno društvo

Orahovica                                                           300.000,00 kn             325.000,00  kn

 

2. Vatrogasna zajednica Orahovica                           60.000,00 kn                50.000,00 kn

 

3. Opremanje postrojbe Civilne zaštite                      20.000,00 kn               10.000,00 kn

 

4. Donacija Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja        2.000,00  kn                 3.000,00 kn

Stanica Požega

 

5. Hrvatsko planinarsko društvo

„ORAHOVICA“ Orahovica                                     4.500,00 kn                 4.500,00 kn

 

6. Udruga građana „RENĐERI PAPUKA“                  4.000,00 kn                 2.000,00 kn

Orahovica

 

7. Konjički klub „HIDALGO“ Orahovica                    5.000,00 kn                 5.000,00 kn

 

8.Lovačka udruga „VEPAR“ Orahovica                      5.000,00 kn                 5.000,00 kn

 

9. Ribičko društvo „ŠARAN“ Orahovica                     9.000,00 kn                 9.000,00 kn

 

10. „JAGLAC“- Udruga za pomoć osobama s

mentalnom retardacijom                                         6.000,00 kn                 6.000,00 kn

 

11. Udruga žena „HRVATSKE SOKOLICE“

Orahovica                                                              20.000,00 kn                 5.000,00 kn

 

 

 

UKUPNO:            435.500,00 kn               424.500,00 kn

– 6 –

 

II

 

Ove Smjernice neće se objavit u “Službenom glasniku” grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 810-01/11-01/03

URBROJ:  2189/12-03/01-11-4

Orahovica, 21. prosinca 2011.

Predsjednik:

Zvonimir Varga

PDF verzija