Rješenje o razrješenju člana i izboru člana Odbora za komunalne djelatnosti

Na temelju članka 33. stavka 1. točke 17. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 21. sjednici održanoj 21. prosinca  2011. godine, donijelo je

 

R J E Š E N J E

o razrješenju člana i

izboru člana Odbora za komunalne djelatnosti


I

 

DRAGOSLAV JOVANOVIĆ razrješuje se dužnosti člana Odbora za komunalne djelatnosti Gradskog vijeća grada Orahovice.

 

 

II

 

MILE SABLJAK izabire se za člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća grada Orahovice.

 

 

III

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 023-01/11-01/08

URBROJ: 2189/12-03/01-11-3

Orahovica, 21. prosinca 2011.

Predsjednik:

Zvonimir Varga

PDF verzija