Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice u 2012. godini

Na temelju članka  10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08. i 61/011.) i članka 43. stavka 3. alineje 14. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

PLAN

prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice u 2012. godini


 

I

 

Ovim Planom utvrđuje se prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice u 2012. godini (kratkoročni plan).

 

II

 

U Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice izvršit će se prijam jednog (1) službenika na neodređeno vrijeme na radnom mjestu II. kategorije, u potkategoriji viši stručni suradnik, s nazivom radnog mjesta: viši stručni suradnik za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo, prema uvjetima iz Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice (Izmjene i dopune sistematizacije radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu) – KLASA: 110-01/10-01/05, URBROJ: 2189/12-01/11-5  od 3. siječnja 2011. godine.

 

III

 

Prema iskazanom interesu, broju i raspoloživim kadrovima u 2012. godini izvršit će se prijam vježbenika stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa temeljem članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08. i 61/011.).

 

IV

 

Provedba ovog Plana povjerava se pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice.

 

V

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 112-01/12-01/02

URBROJ: 2189/12-01/01-12-1

Orahovica, 25. siječnja 2012.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija