Odluka o socijalnoj skrbi na području grada Orahovice

Na temelju članka 6. stavka 1., članka 12. stavka 1. podstavka 3., članka 14. stavka 2. i članka 63., 64., i 65. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 57/11) i članka 16. stavka 1. podstavka 5. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice broj 5/09.), Gradsko vijeće grada Orahovice na 21. sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o socijalnoj skrbi na području grada Orahovice


 

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se oblici i prava iz socijalne skrbi koje grad Orahovica osigurava samcu ili članovima obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, korisnici socijalne skrbi, kriteriji za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, te nadležnosti i postupak upravnog i drugih tijela grada Orahovice po ovoj Odluci.

Članak 2.

 

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi  osiguravaju se u Proračunu grada Orahovice za svaku kalendarsku godinu, a po prethodno donesenom Programu javnih potreba iz područja socijalne skrbi.

 

 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

 

Članak 3.

 

Prava iz  socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu ostvarivati samci ili članovi obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodima od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način, te osobe navedene u članku 30. stavku 2. točka 2-8. Zakona o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon).

 

Članak 4.

 

Prava iz socijalne skrbi temeljem ove Odluke mogu ostvariti hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području grada Orahovice, te koji ispunjavaju uvjete prema kriterijima iz Zakona i ove Odluke.

 

Članak 5.

Korisnici socijalne skrbi kojima je određeno pravo iz socijalne skrbi po ovoj Odluci osigurano rješenjem upravnog ili drugog tijela, ne mogu to pravo prenositi na druge osobe, niti se ta prava mogu nasljeđivati.

III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi po ovoj Odluci osiguravaju se prvenstveno kao pomoć za podmirenje troškova stanovanja, u koje spadaju:

 

–         troškovi najamnine,

–         troškovi pričuve,

–         troškovi komunalne naknade,

–         troškovi električne energije,

–         troškovi plina, drva i drugih energenata,

–         troškovi grijanja,

–         troškovi vode i odvodnje,

–         troškovi odvoza kućnog otpada,

–         troškovi dimnjačarskih usluga,

–         drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.

 

Članak 7.

Pored prava na podmirenje dijela troškova stanovanja iz prethodnog članka kao prioritetnog prava iz ove Odluke,  korisnicima socijalne skrbi po ovoj Odluci  mogu se iznimno, po posebno provedenom postupku osigurati i druga prava iz socijalne skrbi i to:

 

– pravo na jednokratnu novčanu pomoć,

– jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta,

– pravo na subvencionirani boravak djece u Dječjem vrtiću i

jaslicama,

– pravo na socijalnu stipendiju,

– sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola,

– pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,

– ostale pomoći.

 

 

IV. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

 

P o m o ć   z a   p o d m i r e n j e   t r o š k o v a   s t a n o v a n j a

Članak 8.

 

Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi i ovom Odlukom, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

 

Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva koji koriste stan iste ili manje površine od zadovoljavajućeg stambenog prostora u smislu odredbe članka 2. točke 13. Zakona o socijalnoj skrbi, i to:

 

–         za jednu osobu stan ili kuća veličine 35m2 korisne površine, a za osobe s invaliditetom 20% veći (42m2),

–         za dvočlanu obitelj stan ili kuća veličine do 45m2 korisne površine,

–         za tročlanu obitelj stan ili kuća veličine do 55m2 korisne površine,

–         za četveročlanu obitelj stan ili kuća veličine do 65m2 korisne površine,

s mogućim odstupanjima do +- 10m2.

 

Ako obitelj ima više od četiri člana, na svakoga člana obitelji dodaje se 10m2 površine stana.

 

Pored prethodno navedenog kriterija, samac ili članovi kućanstva ostvaruju pravo na pomoć za stanovanje ukoliko prosječni mjesečni prihod u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ne prelazi visinu sredstava za uzdržavanje propisanu člankom 45. Zakona o socijalnoj skrbi.

 

Samac ili članovi kućanstva koji imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor, nemaju pravo na pomoć za stanovanje.

 

Članak 9.

Pomoć za stanovanje iz prethodnog članka priznaje se u polovici mjesečnog iznosa potrebnog za uzdržavanje samca ili članova obitelji iz članka 45. Zakona o socijalnoj skrbi.

 

Članak 10.

Pravo na socijalnu skrb po ovoj Odluci nemaju samci niti član obitelji koji:

 

–         mogu sami sebe uzdržavati,

–         ne žele tražiti uzdržavanje od osobe koja ih je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim ako se u provedenom postupku nadležnog  tijela ne utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje,

–         ne žele ostvariti uzdržavanje na temelju sklopljenog ugovora o doživotnom uzdržavanju, a nije pokrenuo postupak za raskid tog ugovora,

–         mogu osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi,

–         da su radno sposobni, a odbiju sudjelovati u javnim radovima ili drugim povremenim ili privremenim poslovima koje organizira Grad.

 

Članak 11.

Smatra se da u smislu članka 10. ove Odluke osoba može sama sebe uzdržavati ako prihode može ostvariti prodajom imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj niti članovima njezine obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba.

 

Članak 12.

 

Smatra se da u smislu članka 10. ove Odluke osoba može sama sebe uzdržavati ako nije uredno prijavljena kod Službe za zapošljavanje, ili ako je prijavljena kod Službe za zapošljavanje, a u razdoblju od 6 mjeseci prije pokretanja postupka odbije ponuđeno zaposlenje, neovisno o stručnoj spremi, odnosno ako ima prilike makar privremenim, sezonskim, povremenim i sličnim poslovima ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba ili ostvariti druge prihode.

 

Članak 13.

Odredbe iz članka 12. ove Odluke ne odnose se na:

 

–         potpuno radno nesposobnu osobu,

–         radno sposobnu osobu stariju od 55 godina života, koja u posljednjih deset godina nije bila u radnom odnosu, niti je obavljala obrt ili drugu samostalnu djelatnost po posebnim propisima, članove poljoprivrednog domaćinstva starije od 55 godina života, te osobe kojima do stjecanja prava na starosnu mirovinu nedostaje pet godina života ili mirovinskog staža,

–         dijete od 15 do navršene 18 godine života, odnosno do završetka redovnog školovanja, a najdulje do navršene 26 godine života,

–         trudnicu nakon dvanaest tjedana trudnoće i rodilju do dva mjeseca nakon poroda, te roditelja koji čuva i odgaja dijete do godinu dana života, blizance do tri godine života ili troje i više djece do deset godina života, ili teže tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički bolesno dijete pod roditeljskom skrbi.

 

Članak 14.

Potpuno nesposobnim za rad u smislu prethodnog članka ove Odluke, smatra se:

 

–         osoba starija od 65 godina,

–         dijete do navršene 15 godine života,

–         osoba čija je nesposobnost za rad utvrđena prema općim propisima.

 

 

Članak 15.

Samac ili obitelj koji su ostvarili sredstva prodajom imovine ili su darovali svoju imovinu, nemaju pravo na socijalnu skrb po ovoj Odluci za razdoblje za koje iznos pomoći odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet nekretnina.

 

 

Članak 16.

Korisnik kojemu je odobrena socijalna skrb po ovoj Odluci u vidu pomoći za podmirenje troškova stanovanja, dužan je davati točne podatke o svim svojim redovitim i drugim prihodima, nekretninama ili drugoj imovini, te mora omogućiti upravnom tijelu grada Orahovice nadležnom za poslove socijalne skrbi uvid u svoje prihode i imovno stanje, te u roku od osam dana prijaviti svaku promjenu koja utječe na ostvarivanje ili na visinu pomoći.

U protivnom,  ili ako se utvrdi da je korisnik socijalne skrbi dao netočne podatke, nadležno upravno tijelo će donijeti rješenje o ukidanju rješenja o odobravanju socijalne skrbi.

 

Članak 17.

Radno sposobni korisnici pojedinih vidova socijalne skrbi grada Orahovice dužni su po pozivu upravnog tijela Grada nadležnog za poslove socijalne skrbi, učestvovati u organiziranim javnim radovima ili drugim privremenim ili povremenim poslovima u organizaciji grada Orahovice.

 

Ukoliko osobe iz prethodnog stavka ovog članka neopravdano odbiju učestvovati u navedenim radovima, gube pravo na socijalnu skrb po ovoj Odluci u toj kalendarskoj godini.

 

 

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

Članak 18.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi po ovoj Odluci, pokreće se na zahtjev korisnika.

 

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

 

Članak 19.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi moraju se priložiti dokazi o ispunjavanju uvjeta iz ove Odluke i to:

–         presliku Domovnice,

–         presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu i boravištu,

–         dokazi o novčanim primanjima podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji,

–         rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju pomoći za uzdržavanje (za korisnike koji primaju navedenu pomoć),

–         za radno sposobne osobe, potvrdu od Zavoda za zapošljavanje da su prijavljene kao privremeno nezaposlene osobe, ili da ispunjavaju uvjete iz članka 13. ove Odluke,

–         za radno nesposobne osobe dokaze iz članka 14. ove Odluke,

–         druge dokaze o ispunjavanju kriterija iz ove Odluke, po ocjeni upravnog tijela.

 

Članak 20.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva osoba koja od Centra za socijalnu skrb prima stalnu pomoć za uzdržavanje,  ista uz zahtjev dostavlja presliku rješenja Centra za socijalnu skrb koja mora biti ovjerena od strane nadležne osobe Centra za socijalnu skrb da pravo po navedenom rješenju teče, odnosno da nije ukinuto, te dokaze po kriterijima iz članka 8. ove Odluke, a upravno tijelo može zatražiti i druge dokaze ukoliko ocijeni da su isti potrebni u provedbi upravnog postupka.

 

Članak 21.

Postupak po zahtjevima za socijalnu skrb po ovoj Odluci provodi se po odredbama Zakona o općem upravnom postupku,  te supsidijarnom primjenom pojedinih odredaba Zakona o socijalnoj skrbi.

 

Članak 22.

 

Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice je nadležan za donošenje upravnih rješenja u prvom stupnju po odredbama ove Odluke, i to:

 

a)      u slučajevima iz članka 6. ove Odluke, nakon podnošenja zahtjeva za socijalnu skrb u podmirenju troškova stanovanja, provodi se cjelokupni upravni postupak i temeljem utvrđenog činjeničnog stanja i priložene dokumentacije donosi upravno rješenje o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva,

 

b)      u iznimnim slučajevima, iz članka 7. stavak 1. podstavak 1, 6. i 7. ove Odluke, a nakon podnesenog zahtjeva, upravno tijelo  provodi skraćeni najnužniji dio postupka utvrđivanjem ispunjavanja ili neispunjavanja kriterija iz ove Odluke, te obrađeni predmet dostavlja Povjerenstvu za socijalnu skrb radi davanja prethodnog mišljenja odnosno prijedloga za prihvaćanje ili odbijanje zahtjeva.

 

 

Nakon dobivanja prethodnog mišljenja odnosno prijedloga Povjerenstva za socijalnu skrb, upravno tijelo Grada nadležno za poslove socijalne skrbi donosi odgovarajuće rješenje, bez provođenja upravnog postupka.

 

Članak 23.

O s t a l i    o b l i c i    s o c i j a l n e    s k r b i

 

Ostali oblici socijalne skrbi iz članka 7. ove Odluke, rješavaju se na slijedeći način:

 

a)      Jednokratna novčana pomoć je poseban oblik materijalne pomoći samcu ili obitelji koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavka osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavka neophodne odjeće, obuće i drugo. U postupku priznavanja jednokratne novčane pomoći korisnik je dužan pribaviti dokaze o opravdanosti potrebe radi koje podnosi zahtjev.

O visini jednokratne novčane pomoći odlučuje zaključkom gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva za socijalnu skrb, odnosno Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice.

 

b)      Jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta kao dio stimuliranja nataliteta na području grada, ostvaruju sve obitelji na području grada Orahovice bez obzira na socijalni status, za svako novorođeno dijete.

Uvjeti i iznosi sredstava za ostvarivanje prava iz prethodnog stavka, utvrđeni su posebnom odlukom gradonačelnika.

 

c)      Pravo na subvencionirani boravak djece u Dječjem vrtiću i jaslicama imaju obitelji koje ispunjavaju uvjete iz Odluke o utvrđenim mjerilima za određivanje načina i uvjeta sudjelovanja roditelja u cijeni Programa rada Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica.

 

d)      Pravo na socijalnu stipendiju ostvaruju korisnici kojima na prijedlog Povjerenstva za socijalnu skrb nadležno povjerenstvo odobri socijalnu stipendiju.

 

e)      Sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola je potpora učenicima srednjih škola s prebivalištem na području grada Orahovice koji pohađaju srednju školu izvan mjesta svog prebivališta.

Potpora se osigurava u visini koju odredi Gradonačelnik posebnom odlukom.

 

f)        Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može se odobriti korisniku koji uslijed trenutnih okolnosti nije u mogućnosti u cijelosti ili djelomično podmiriti troškove ukopa članova kućanstva odnosno obitelji pod uvjetom da traženu pomoć ne može osigurati po drugom osnovu.

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova utvrđuje se u iznosu najnižih osnovnih troškova pogreba (lijes, pokrov, nadgrobni znak i grobno mjesto), a plaća se pružateljima tih usluga.

Na imovini umrle osobe izvršit će se hipotekarna uknjižba u korist grada Orahovice, kako bi se po provedenoj ostavinskoj raspravi naknadno moglo refundirati pogrebne troškove od nasljednika imovine.

 

g)      Ostale pomoći su različiti oblici pomoći koje gradonačelnik može odobriti

na prijedlog Povjerenstva za socijalnu skrb odnosno Jedinstvenog

upravnog odjela, a odnose se naročito na: podmirenje troškova nabave

udžbenika za učenike osnovnih i srednjih  škola iz obitelji slabijeg

imovinskog statusa, podmirenje školarine za upis na fakultet, darove za

djecu iz obitelji slabijeg socijalnog statusa, božićnicu za umirovljenike s

nižom mirovinom, korisnike socijalne skrbi, nezaposlene osobe, i drugo.

 

Članak 24.

 

Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice nakon zaprimanja zahtjeva iz članka 18. ove Odluke, pokreće postupak za ostvarivanje prava na slijedeći način:

 

–         ukoliko je zahtjev dostavljen bez priloženih dokaza iz članka 19. i 20. ove Odluke, zatražit će od podnositelja zahtjeva da priloži odgovarajuću dokumentaciju najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, a u protivnom će zahtjev odbaciti zaključkom kao nepotpun,

–         nakon zaprimanja zahtjeva sa potrebnim dokazima upravno tijelo će zapisnički saslušati podnositelja zahtjeva o svim činjenicama u skladu sa kriterijima za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi a koji zapisnik odnosno očitovanje je dužan pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potpisati podnositelj zahtjeva,

–         ukoliko je podnositelj zahtjeva već bio korisnik nekih od oblika socijalne skrbi grada Orahovice, kompletnu dokumentaciju o dosadašnjem ostvarivanju prava priložit će novopodnesenom zahtjevu,

–         u slučaju ukazane potrebe, a po ocjeni upravnog tijela, provest će se postupak zapisničkog očevida na licu mjesta o stanju domaćinstva odnosno obitelji koja je podnijela zahtjev,

–         ukoliko to upravno tijelo ocijeni potrebnim, može o pojedinim zahtjevima, a radi utvrđivanja objektivnog činjeničnog stanja zatražiti i mišljenje Povjerenstva za socijalnu skrb, a u iznimnim slučajevima i  Vijeća mjesnog odbora u kojem podnositelj zahtjeva ima prebivalište,

–         ukoliko to upravno tijelo ocijeni potrebnim, može provesti i ostale oblike upravnog postupka saslušanjem svjedoka, pribavljanjem po službenoj dužnosti dokaza o materijalnom stanju podnositelja zahtjeva, ili drugih osoba koje su ga po odredbama Obiteljskog zakona dužne uzdržavati i dr.,

–         ako se radi o zahtjevu za ostvarivanje pomoći za troškove stanovanja, nadležno upravno tijelo će od podnositelja zahtjeva zatražiti i dokaze o veličini stambene površine iz članka 8. ove Odluke, a ukoliko takav dokument ne postoji, izvršit će se komisijski očevid na licu mjesta, odnosno u stanu ili kući podnositelja zahtjeva, radi utvrđivanja korisne površine stana ili kuće.

 

Nakon provedenog postupka iz prethodnih stavaka, upravno tijelo nadležno za poslove socijalne skrbi donosi upravno rješenje sa odgovarajućim obrazloženjem i uputom o pravnom lijeku  i dostavlja ga podnositelju zahtjeva.

 

 

Članak 25.

U slučajevima ako se to ocijeni neophodnim, a u pravcu što hitnijeg rješavanja podnesenih zahtjeva, Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice može zatražiti stručnu pomoć Centra za socijalnu skrb ili Povjerenstva za socijalnu skrb u provedbi postupka zapisničkog očevida na licu mjesta o stanju domaćinstva odnosno obitelji koja je podnijela zahtjev za socijalnu skrb prvenstveno za podmirenje troškova stanovanja, a iznimno i za druge oblike socijalne skrbi iz ove Odluke.

 

 

Članak 26.

Upravno rješenje o odobrenju pomoći za podmirenje troškova stanovanja donosi se u pravilu za razdoblje od podnošenja zahtjeva, sa važenjem do konca tekuće proračunske godine, a za obitelji  koje imaju radno sposobne članove, za mjesečno, tromjesečno ili polugodišnje razdoblje.

 

U navedenom rješenju se u pravilu ne konkretizira jedan od oblika odobrene pomoći za podmirenje troškova stanovanja, već se rješenjem utvrđuje ukupni iznos odobrene  pomoći iz članka 9. ove Odluke, i navođenjem oblika pomoći za podmirenje troškova stanovanja iz članka 6. ove Odluke.

 

O postupnom izvršavanju donesenog rješenja odlučuje posebnim zaključcima upravno tijelo nadležno za poslove socijalne skrbi, u pravilu po dostavljenim računima troškova iz članka 6. ove Odluke, vodeći računa da se podmirenje troškova stanovanja vrši postupno, do ukupnog iznosa određenog u rješenju.

 

Ako korisnik socijalne skrbi ne dostavi račune za troškove podmirenja stanovanja u visini odobrene pomoći do 31. 12. tekuće godine, gubi pravo na isplatu preostalih troškova u toj godini.

 

Ukoliko je korisnik socijalne skrbi na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odjela oslobođen od plaćanja komunalne naknade za navedeni iznos smanjuje se ukupni iznos  za podmirenje troškova stanovanja po donesenom rješenju.

 

Članak 27.

Za korisnike socijalne skrbi grada Orahovice  kojima je rješenjem odobreno pravo na socijalnu pomoć za podmirenje troškova stanovanja, ustrojit će se posebna evidencija (socijalna kartica) sa svim pokazateljima iz članka 6. do 16. ove odluke i realiziranim oblicima socijalne skrbi u financijskom ili materijalnom smislu a koja će se redovno ažurirati nakon svakog ostvarenog vida socijalne pomoći od strane grada Orahovice, a posebna (skraćena) evidencija o korisnicima ostalih oblika socijalne pomoći po ovoj Odluci.

VI   NADLEŽNOST I NAČIN RADA POVJERENSTVA ZA SOCIJALNU SKRB GRADA ORAHOVICE

Članak 28.

U cilju praćenja djelatnosti socijalne skrbi na području grada Orahovice, koordiniranja određenih aktivnosti iz područja socijalne skrbi i poticanju mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, Gradonačelnik grada Orahovice donosi Odluku o osnivanju Povjerenstva za socijalnu skrb.

 

Povjerenstvo za socijalnu skrb grada Orahovice nadležno je:

 

  1. pratiti stanje u području socijalne skrbi na području grada Orahovice i predlagati odgovarajuće mjere za poboljšanje tog stanja,
  2. koordinirati određene zajedničke aktivnosti u području socijalne skrbi koje provode grad Orahovica, Centar za socijalnu skrb, Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica, druge humanitarno-socijalne institucije ili ustanove kao i udruge građana iz područja socijalno-humanitarne djelatnosti,
  3. pratiti izvršenje socijalnog programa grada Orahovice utvrđenog putem godišnjih programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i Odluci o Socijalnoj skrbi, te sudjelovati u izradi navedenih općih akata ili njegovim izmjenama ili dopunama,
  4. poticati primjenu djelotvornih mjera koje je potrebno nužno poduzimati radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba,
  5. da se skrbi i zalaže za dosljednu primjenu zakona iz područja socijalne skrbi, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, te surađuje sa državnim tijelima na primjeni propisa o socijalnoj skrbi invalida domovinskog rata kao i obitelji poginulih i ranjenih, civilnih invalida, invalida rada i o njihovoj djeci,
  6. da utvrđuje prijedloge za dodjelu socijalnih stipendija,
  7. da utvrđuje prijedloge iz članka 22. točka b) ove Odluke, kao i da sudjeluje u postupcima pružanja stručne pomoći nadležnom upravnom tijelu Gradske uprave iz članka 25. ove Odluke.

 

Članak 29.

 

Povjerenstvo za socijalnu skrb ima predsjednika i četiri člana, od kojih po jednog člana određuju Centar za socijalnu skrb i Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica, dok predsjednika i preostala dva člana određuje Gradsko vijeće, odnosno Gradonačelnik.

 

VII    KAZNENE ODREDBE

Članak 30.

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se korisnik socijalne skrbi ako je dao neistinite podatke na temelju kojih je ostvario određena prava po ovoj Odluci.

 

VIII  PRIJELAZNE I  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove Odluke preostaje važiti Odluka o kriterijima za pomoć socijalno ugroženim osobama iz sredstava Proračuna grada Orahovice za 1998. godinu („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/98. i 4/06).

 

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine i objavit će se u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 550-01/11-01/14

URBROJ: 2189/12-03/01-11-3

Orahovica,  21. prosinca 2011.

Predsjednik:

Zvonimir Varga

PDF verzija