Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji grada Orahovice i općine Bačka Topola

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 13. stavka 1. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 21. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

O D L U K U

o sklapanju Sporazuma o suradnji grada Orahovice (Republika Hrvatska)

i općine Bačka Topola (Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina)


Članak 1

 

 

Gradsko vijeće grada Orahovice, radi daljnjeg učvršćivanja i razvoja dosadašnjeg prijateljstva na temelju obostranog razumijevanja, prihvaća uspostavljanje suradnje na gospodarskom, socijalnom, kulturno-umjetničkom, znanstvenom, prosvjetnom, turističkom i športskom području, a u cilju zajedničkog interesa za svekolikim trajnim povezivanjem grada Orahovice u Republici Hrvatskoj i općine Bačka Topola u Republici Srbiji, Autonomnoj pokrajini Vojvodina.

 

Članak 2.

 

Sporazum o suradnji između grada Orahovice i općine Bačka Topola sastavni je dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik grada Orahovice da potpiše Sporazum o suradnji grada Orahovice i općine Bačka Topola.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 910-01/11-01/02

URBROJ: 2189/12-03/01-11-5

Orahovica, 21. prosinca 2011.

Predsjednik:

Zvonimir Varga

PDF verzija