Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (NN br. 153/09), članka 63. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN br.  153/09.),  članka 4. Uredbe o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (NN br. 109/11), te članka 33. stavka 1. točke 24. Statuta grada  Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice , br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 21. sjednici održanoj, dana 21. prosinca 2011. godine, donosi

 

O D L U K U

o priključenju na komunalne vodne građevine


 

 

 

Članak 1.

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Ovom Odlukom utvrđuje se :

–          postupak i uvjeti priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne

građevine,

–    obveza priključenja,

–    rokovi za priključenje,

–    naknada za priključenje i način plaćanja naknade za priključenje,

–    prekršajne odredbe.

 

Članak 2.

 

Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se :

1. građevine za javnu vodoopskrbu

2. građevine za javnu odvodnju

 

Vodne usluge su :

1. usluge javne vodoopskrbe,

2. usluge javne odvodnje.

 

Članak 3.

 

Isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo: PAPUK d.o.o. Orahovica, Vladimira Nazora 14.

 

II.           OBVEZA PRIKLJUČENJA

 

Članak 4.

 

Vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi na području grada Orahovice te investitori, dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, kada je takav sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina odnosno druga nekretnina odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, sukladno ovoj odluci o priključenju.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta, odnosno građevinskog zemljišta do privođenja namjeni odnosno drugog zemljišta bez izgrađenog građevinskog objekta mogu suglasno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za priključenje navedenog zemljišta na komunalne vodne građevine kada su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, ali se pri tom ne mogu obvezati na takvo priključenje.

 

Članak 5.

 

Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine te investitori dužni su priključiti građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima :

– novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje izgrađen, mora se priključiti na komunalne vodne građevine prije uporabe građevine,

– postojeće građevine, u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine u roku od 6 mjeseci od dana izdavanja pravomoćne uporabne dozvole za izgradnju sustava javne vodoopskrbe odnosno sustava javne odvodnje, o čemu će građani biti obaviješteni,

– postojeće građevine, u naseljima gdje je već izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od 8 mjeseci od stupanja na snagu ove odluke.

Ako vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine ne priključi svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u roku iz prethodnog stavka, na prijedlog isporučitelja vodnih usluga, upravni odjel nadležan za komunalne djelatnosti izdati će rješenje o obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine, odnosno nekretnine.

Rješenje o obvezi priključenja, pored osnovnih podataka o vlasniku građevine i građevini, sadrži i odredbe o visini naknade za priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za rad isporučitelju vodnih usluga da izvede priključak na teret vlasnika odnosno drugog zakonitog posjednika građevine, rok plaćanja troškova priključenja, te mogućnost prisilne naplate u slučaju kada vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ne želi snositi troškove izgradnje priključka.

 

Članak 6.

 

Nadležni upravni odjel za komunalne djelatnosti uz prethodnu suglasnost isporučitelja vodnih usluga rješenjem može izuzeti vlasnike nekretnina ili druge zakonite posjednike obveze priključenja na komunalne vodne građevine ukoliko su isti na odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u skladu s odredbama Zakona o vodama i drugim propisima.

 

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

 

Članak 7.

 

Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.

Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno druge nekretnine ili zakoniti

posjednik nekretnine uz prethodnu suglasnost vlasnika. Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga.

 

Članak 8.

 

Uz zahtjev za priključenje prilaže se :

1. preslika katastarskog plana s ucrtanim objektom za česticu koja se priključuje na sustav

javne vodoopskrbe odnosno odvodnje,

2. preslika odgovarajućeg akta za gradnju (uz predočenje izvornika) ili gruntovni izvadak, ako

je građevina ubilježena u zemljišne knjige, odnosno potvrda Ureda za katastar kojom se

potvrđuje da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine,

3. potvrda građevinske inspekcije da za građevinu za koju se traži priključak nije u tijeku

inspekcijski postupak.

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta, odnosno građevinskog zemljišta do privođenja namjeni odnosno drugog zemljišta bez izgrađene građevine odnosno druge nekretnine prilaže se:

 

1. dokaz o vlasništvu nad zemljištem i

2. preslik katastarskog plana.

Članak 9.

 

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje i prikupljenih dokaza ukoliko postoje tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje, provodi postupak i sa vlasnikom građevine odnosno druge nekretnine ili zakonitim posjednikom nekretnine sklapa ugovor o priključenju.

Ukoliko podnositelj zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva ne ispunjava sve uvjete iz članka 8.ove Odluke, ako postoje tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje,  isporučitelj vodnih usluga izvršiti će privremeni priključak do ispunjenja uvjeta iz navedenog članka uz obveznu uputu o aktima koje mora dostaviti.

Privremeni priključak ne može se izvršiti ako se radi o građevini za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu.

Isporučitelj vodnih usluga obvezan je ugovor iz st. 1. ovog članka zaključiti u roku od 15 dana od dana primitka urednog zahtjeva.

 

Članak 10.

 

Ugovor o priključenju mora sadržavati podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i adresa priključenja, gruntovna, katastarska oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika i njegove podatke, a prilaže mu se i odgovarajuća skica priključka.

Ugovor iz stavka 1. obavezno sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu priključka, promjer priključka na pojedinu komunalnu vodnu građevinu, cijenu i rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, odredbu o obvezi plaćanja naknade za priključenje, te odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga.

Ugovor  iz stavka 1. ovog članka dostavlja se nadležnom upravnom odjelu grada Orahovice, radi donošenja rješenja o obračunu i naplati naknade za priključenje.

 

Članak 11.

 

Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na komunalne vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu.

 

Članak 12.

 

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.

Isporučitelj vodnih usluga ne smije priključiti nekretninu dok ne dobije rješenje o obračunu i naplati naknade za priključenje nadležnog upravnog odjela grada Orahovice i uplati naknade sukladno dispozitivu rješenja.

 

Članak 13.

 

Na traženje vlasnika ili investitora građevine dopustiti će se da on sam izvede iskop, zatrpavanje i izradu vodomjernog okna koji su potrebni za priključenje građevine, ako bi mu to smanjilo troškove priključenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito i prema pravilima struke, uz obvezatan nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga, te uz ishodovanje potrebnih suglasnosti ili dozvola za vršenje traženih radova.

 

IV.  TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

 

Članak 14.

 

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga.

 

V.  NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

 

Članak 15.

 

Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine odnosno zakoniti posjednik koja se priključuje na komunalne vodne građevine dužan je platiti naknadu za priključenje.

 

Članak 16.

 

Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine prihod je proračuna grada Orahovice.

Prihodi od naknade za priključenje koriste se isključivo za gradnju odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na području grada Orahovice.

 

Članak 17.

 

Naknada za priključenje obračunava se rješenjem o obračunu i naplati naknade za priključenje koju donosi upravni odjel nadležan za komunalno gospodarstvo grada Orahovice.

 

Članak 18.

 

Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja zahtjeva za priključenje, nakon sklapanja ugovora o izgradnji priključka, uputiti u grad Orahovicu radi donošenja rješenja o plaćanju naknade za priključenje.

Isporučitelj vodnih usluga ne smije izvršiti priključenje prije nego li mu podnositelj zahtjeva za priključenje predoči dokaz o plaćenoj naknadi za priključenje odnosno o plaćanju prvog obroka, ako je odobreno obročno plaćanje.

 

1. Visina naknade za priključenje na komunalne vodne građevine

 

Članak 19.

 

Osnovica za obračun naknade za priključenje je površina građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine.

Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine, naknada za priključenje plaća se na svaki posebni dio nekretnine zasebno.

Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta kao posebnih dijelova nekretnina pribraja se površini posebnih dijelova nekretnina iz stavka 2. ovoga članka.

Ako se u garaže, garažna mjesta, ostave i spremišta kao posebne dijelove nekretnine uvode priključci komunalnih vodnih građevina, na te se posebne dijelove nekretnine plaća naknada za priključenje zasebno od posebnih dijelova nekretnine iz stavka 2. ovoga članka.

 

Članak 20.

 

Naknada za priključenje plaća se za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, zasebno od priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju.

Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju utvrđuje se u slijedećim iznosima:

–          za stambenu zgradu površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

–          za stan kao posebni dio nekretnine površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu od 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

–          za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

–          za stan kao posebni dio nekretnine površine veće od 200 m2 građevinske (bruto) površine u iznosu od 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

–          za stambenu zgradu površine preko 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

–          za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do 500 m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu od jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

–          za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko 500 m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu od dvije prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

–          za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove nekretnine bez obzira na površinu, u iznosu od 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

–          za objekte koji služe djelatnosti kulture, znanosti, obrazovanja, predškolskog odgoja, zdravstva, socijalne skrbi, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene, u iznosu 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

–          za zgrade/građevine športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.), u iznosu jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

–          za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini, u iznosu od 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

–          za jednostavne građevine koje u smislu posebnog propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava gradnja a prikladne su za priključenje, u iznosu od 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu.

 

Članak 21.

 

Rješenje o obračunu i naplati naknade za priključenje izdaje se na temelju zahtjeva uz koji se prilaže:

–          ugovor o priključenju iz članka 9. stavka 1. ove odluke,

–          izjava o namjeni i površini građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine.

Upravni odjel nadležan za komunalno gospodarstvo zadržava pravo kontrole nad podacima datih u izjavi o površini građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine.

Kontrola podataka datih o površini građevine ili druge nekretnine iz stavka 1. ovog članka vršit će se na način da se izvrši premjer samog objekta a što je dužan dozvoliti potpisnik izjave.

Ukoliko se utvrdi da podaci nisu točni Upravni odjel nadležan za komunalno gospodarstvo izvršit će novi izračun, te će izvršiti

 

2.            Način plaćanja naknade za priključenje

 

Članak 22.

 

Obvezniku plaćanja naknade za priključenje može se odobriti obročno plaćanje do najviše 6 jednakih mjesečnih obroka.

Obročno plaćanje odobriti će se pod uvjetom da pravne osobe i obrtnici dostave gradu Orahovica kao sredstvo osiguranja plaćanja bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, a fizičke osobe u slučaju obročne otplate naknade trebaju osigurati administrativnu zabranu dužnika, sudužnika ili jamca u visini 1/3 plaće, ovjerenu kod javnog bilježnika.

Na dospjele, a neplaćene obroke obračunava se zatezna kamata.

 

Članak 23.

 

Naknadu za priključenje odnosno prvi obrok, ako se naknada plaća obročno, obveznik plaćanja naknade dužan je platiti u roku od 8 dana od dostave rješenja iz čl. 17. ove Odluke.

3.        Izuzeća i oslobođenja od plaćanja naknade za priključenje

Članak 24.

Od plaćanja naknade za priključenje izuzima se grad Orahovica za

–          objekte u svom vlasništvu

–           za objekte koje je investitor odnosno čiju gradnju sufinancira

Od plaćanje naknade za priključene izuzimaju se i ustanove kojima je osnivač grad Orahovica.

 

Članak 25.

 

Gradonačelnik grada Orahovice može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja naknade za priključenje vlasnike građevina po socijalnom kriteriju na prijedlog vijeća mjesnog odbora s time da se za iznos predviđenog oslobođenja na nekretnine tog vlasnika u zemljišnim knjigama upiše zabilježba ili teret prema važećim propisima u potraživanom iznosu.

 

Članak 26.

 

Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine ne plaća se za građevine  čiji su investitori hrvatski branitelji rata i članovi njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita sukladno Zakonu o pravima iz Domovinskog  rata.

 

 

VI.          FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA

 

Članak 27.

 

U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena planom gradnje komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim Odlukom Gradonačelnika ili Gradskog vijeća zavisno od visine financiranog iznosa i ugovorom sklopljenim s gradom Orahovica.

Sredstva iz st. 1. ovog članka uplaćuju se na račun grada Orahovice, a rok povrata sredstava ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora.

 

VII.        PREKRŠAJNE ODREDBE

 

Članak 28.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako :

1. ne priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u rokovima određenim člankom 5. ove Odluke,

2. samovoljno priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje,

3. koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja isporučitelja vodnih usluga,

4. onemogući isporučitelju vodnih usluga popravak priključka, očitanje i zamjenu vodomjera u cilju baždarenja, te pregled instalacije potrošača u cilju utvrđivanja njezine tehničke

 

ispravnosti,

5. ako da netočne podatke u izjavi o površini građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

U slučaju iz stavka 1. točke 2. uz plaćanje novčane kazne pravna odnosno fizička osoba koja je izvršila samovoljno priključenje, dužna je zbog vršenja kontrole ispravnosti priključka od strane javnog isporučitelja, platiti troškove priključenja i naknadu za priključenje na komunalne vodne građevine.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 29.

 

Isporučitelj vodne usluge obvezan je do 28. veljače sačiniti popis obveznika koji nisu podnijeli zahtjev za priključenje na izgrađene vodne građevine.

Za sve obveznike koji nisu podnijeli zahtjev za priključenje, isporučitelj vodne usluge podnijet će nadležnom upravnom odjelu prijedlog za izdavanje rješenja o obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine odnosno nekretnine.

 

Članak 30.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda na području grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/02.).

 

Članak 31.

 

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine i objavit će se u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

KLASA:  361-01/10-01/24

URBROJ: 2189/01-07/1-10-2

Orahovica, 21. prosinca 2011.

Predsjednik:

Zvonimir Varga

O b r a z l o ž e n j e

uz prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

 

Člankom 209. Zakona o vodama propisano je da Odluku o priključenju građevine i druge nekretnine na komunalne vodne građevine donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na prijedlog isporučitelja vodne usluge. Sukladno navedenom, trgovačko društvo, PAPUK do.o. Orahovica kao isporučitelj vodne usluge dostavio je dana 29.11.2011.godine gradu Orahovici odluku o priključenju na komunalne vodne građevine. Odlukom o priključenju utvrđuje se postupak, rokovi za priključenje, naknada za priključenje, način plaćanja naknade, način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina i prekršajne odredbe.

 

Po donošenju Odluke o priključenju, isporučitelj vodne usluge dužan je objaviti Odluku o priključenju na internetu i na drugi prikladan način, a jedinica lokalne samouprave dužna je Odluku o priključenju dostaviti Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana po njezinom donošenju.

Jedinica lokalne samouprave dužna donijeti odluku o priključenju u roku od 30 od dana podnošenja prijedloga, u suprotnom, odluku o priključenju na prijedlog isporučitelja vodnih usluga donijeti će predstavničko tijelo područne regionalne) samouprave, koja ostaje na snazi do donošenja odluke od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Naknada za priključenje regulirana je člancima 59. do 64. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, kojima je utvrđeno da se naknada za priključenje obračunava rješenjem o obračunu koje donosi nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave, a visinu naknade za priključenje određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave Odlukom o priključenju.

Odlukom o priključenju detaljnije se propisuje: obračun i naplata naknade za priključenje, a osobito obveznici, osnovica, rokovi plaćanja, izuzeća od plaćanja, oslobođenja i olakšice te postupak za njihovo ostvarenje.

Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva utvrđeno je da je naknada za priključenje prihod proračuna jedinice lokalne samouprave, a člankom 64. ovog Zakona utvrđeno je da se prihodi od naknade za priključenje koriste za gradnju odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na području jedinice lokalne samouprave u kojoj su prihodi ostvareni.

Stupanjem na snagu Zakona o vodama, prestale su vrijediti odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu, koje se odnose na djelatnost opskrbe pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, pa jedinice lokalne samouprave više ne mogu prenijeti na isporučitelja vodnih usluga javne ovlasti, stoga isporučitelji vodnih usluga više ne mogu ni obračunavati naknadu za priključenje, a koju su obračunavale na temelju povjerenih im javnih ovlasti.

Bitna promjena u odnosu na Zakon o komunalnom gospodarstvu je u tome što naknadu za priključenje dakle više ne obračunava i naplaćuje PAPUK d.o.o.  Orahovica već grad Orahovica. Nadalje, naknada za razvoj koja se prikuplja uz naplatu utroška vode nije više prihod proračuna jedinice lokalne samouprave, dakle grada Orahovice, već je prihod PAPUK d.o.o. Orahovica a troši se isključivo za namjene utvrđene Odlukom o obračunu i naplati naknade za razvoj.

Sukladno odredbama Zakona o vodama i to članka 209. Odlukom je otvorena mogućnost da se na komunalne vodne građevine mogu priključiti kako građevine tako i druge nekretnine čime je omogućeno da priključak mogu izvršiti vlasnici te investitori postojećih građevina kao i onih koji će se tek izgraditi, te vlasnici drugih nekretnina, poljoprivrednog zemljišta, odnosno građevinskog zemljišta do privođenja namjeni s tim da se ovi posljednji ne mogu obvezati na takvo priključenje dok su vlasnici građevina odnosno investitori dužni priključiti svoju građevinu. S obzirom na navedeno, ovom odlukom omogućen je i privremeni priključak do ispunjavanja uvjeta utvrđenih ovom odlukom za priključenje.

Što se tiče visine naknade za priključenje, ovom odlukom utvrđeno je da se naknada za priključenje utvrđuje prema površini građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine, a naknada se u osnovu na površinu utvrđuje u postotku od prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu (Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine – NN br. 109/11).

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2010. godinu iznosila je 7.679,00 kuna (podatak iz NN br. 31/11), što znači da će priključak na komunalne vodne građevine za stambenu zgradu površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine, iznositi 20 % od tog iznosa odnosno 1.535,80 kuna, a do sad je taj priključak za opskrbu pitkom vodom za Orahovicu iznosio 1.100,00 kuna, za Bjeljevinu Orahovačku (izgrađeni objekti) 2.464,00 kuna, za Bjeljevinu Orahovaču (neizgrađeno zemljište) 2.112,00 kuna, za Novu Jošavu 1.100,00 kuna, za Crkvare 2.800,00 kuna, za Staru Jošavu 3.900,00 kuna, za Dolce 3.900,00 kuna.  Naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda za grad Orahovicu i prigradska naselja iznosila je 1.100,00 kuna. (Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda na području grada Orahovice – „Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/02).

 

Tajnica grada:

Emica Parašilovac, dipl.iur.

 

PDF verzija