Odluka o prijenosu sredstava trg. društvu RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

ODLUKU

o prijenosu sredstava trg. društvu RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica

za sufinanciranje materijala za izgradnju oborinskog sustava odvodnje  na Turističkom kompleksu «Jezero-Ružica grad « Orahovica

 

I

Trgovačkom društvu RUŽICA GRAD d.o.o.Orahovica , koje upravlja turističkim kompleksom «Jezero-Ružica grad» Orahovica, se za sufinanciranje materijala za  izgradnju oborinskog sustava odvodnje  na Turističkom kompleksu «Jezero-Ružica grad» Orahovica , iz Proračuna grada Orahovice prenosi iznos od 18.826,35 kuna bez PDV-a.

II

Iznos sredstava iz točke I. ove Odluke osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu, Razdjel 002, Glava 09, Glavni program B 09, Program P 1017 , Kapitalni projekt K 101701, Pozicija R 213, Konto 38612-Kapitalne donacije trg. društvu RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

GRADONAČELNIK
GRADA ORAHOVICE

KLASA: 360-01/12-01/01
URBROJ: 2189/12-01/01-12.-2
Orahovica, 3. siječnja 2012.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija