Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica sanacije krovišta na zgradi «Saveza» u Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

O D L U K U

o nabavi izravnim ugovaranjem s RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica

sanacije krovišta na zgradi «Saveza» u Orahovica

 

 

I

S RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica, Franje Gavrančića 6, Orahovica, izravno se ugovara sanacija krovišta na zgradi «Saveza» u ulici Vl. Nazora u Orahovici, po cijeni od 5.010,00 kuna bez PDV-a, odnosno 6.162,30 kuna s PDV-om, a sve prema ponudbenom troškovniku od 9.01.2012. godine koji je sastavni dio ove Odluke.

 

II

Sredstva za nabavu iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Pozicija R 108, Konto 32321 – Tekuće i investicijsko održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu grada.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA:  360-01/12-01/02

URBROJ: 2189/12-01/01-12-2

Orahovica, 18. siječnja 2012. godine

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija