Odluka o komunalnim djelatnostima od lokalnog značaja

Na temelju članka 3., 4. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09.) i članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 21. sjednici održanoj 21. prosinca  2011. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o komunalnim djelatnostima

od lokalnog značenja


 

Članak 1.

 

Pod komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja koje se pod uvjetima utvrđenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09 – u daljnjem tekstu: Zakon), smatraju komunalnim djelatnostima, utvrđuju se:

  1. poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (poslovi redovitog provođenja mjera suzbijanja glodavaca – deratizacije, uništavanja insekata – dezinsekcije i uništavanja zaraznih klica – dezinfekcije, prema posebnim propisima, na svim javnim površinama i objektima),
  2. veterinarsko – higijeničarska služba (hvatanje i skupljanje pasa i mačaka lutalica, njihovo uklanjanje s javnih površina u smislu odredbi posebnog zakona i propisa grada Orahovice, uklanjanje uginulih životinja (lešina) s javnih površina na čitavom području grada Orahovice,
  3. dekorativna rasvjeta i prigodna ukrašavanja grada,
  4. plakatiranje,
  5. geodetsko-katastarske usluge,
  6. sanacija divljih odlagališta otpada.

 

Članak 2.

 

Komunalne djelatnosti iz članka 1. ove Odluke (u daljnjem tekstu i komunalne djelatnosti), obavljaju:

  1. PAPUK d.o.o. Orahovica, trgovačko društvo u pretežitom vlasništvu grada Orahovice,
  2. pravne ili fizičke osoba na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja poslova.

 

Članak 3.

 

PAPUK d.o.o. Orahovica obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:

–         dekorativnu rasvjetu i prigodno ukrašavanje grada,

–         sanaciju divljih odlagališta otpada.

 

Članak 4.

 

Pod komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora podrazumijevaju se one djelatnosti koje se financiraju isključivo iz proračuna grada Orahovice, a nisu povjerene trgovačkom društvu PAPUK d.o.o. Orahovica.

 

Članak 5.

 

–         2 –

 

 

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi, jesu:

–         poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

–         veterinarsko – higijeničarska služba,

–         plakatiranje,

–         geodetsko – katastarske usluge.

 

Članak 6.

Odluku o načinu povjeravanja obavljanja djelatnosti iz članka 5. ove Odluke te odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi Gradonačelnik.

 

Članak 7.

 

Postupak podnošenja ponude za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 5. ove Odluke provodi se prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem.

Prikupljanju ponuda pristupit će se kada procijenjena vrijednost poslova komunalne djelatnosti ne premašuje 70.000,00 kuna bez PDV-a.

Javnom natječaju pristupit će se kada je procijenjena vrijednost poslova komunalne djelatnosti veća od 70.000,00 kuna bez PDV-a.

Članak 8.

Postupak prikupljanja ponuda i javnog natječaja iz članka 7. ove Odluke provodi Povjerenstvo koje imenuje Gradonačelnik na period od četiri godine.

Povjerenstvo ima tri člana, predsjednika i dva člana.

 

Članak 9.

Prikupljanje ponuda provodi se pozivom na dostavu ponuda najmanje trojici ponuditelja.

Poziv na dostavu ponuda upućuje Gradonačelnik.

Rok za dostavu ponude je najmanje 8 dana od dana primitka poziva na dostavu ponude.

Poziv na dostavu ponude mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano podnošenje ponude uz odgovarajuću primjenu odredbi članka 11.,12.i 13. ove Odluke.

Odredbe članka 14. st.5 ove odluke odgovarajuće se primjenjuju i u radu odnosno odlučivanju Gradonačelnika odnosno Gradskog vijeća grada Orahovice.

 

Članak 10.

 

Javni natječaj za obavljanje komunalnih djelatnosti koje se povjeravaju ugovorom objavljuje se u tjednom tisku i na oglasnoj ploči grada Orahovice.

Članak 11.

 

– 3 –

 

Javni natječaj mora sadržavati:

–         djelatnost za koju se sklapa ugovor o povjeravanju komunalnih poslova

–         vrijeme za koje se sklapa ugovor o povjeravanju komunalnih poslova

–         vrstu i opseg poslova

–         način određivanja cijene za obavljanje poslova

–         način naplate odnosno način i rok plaćanja pružene usluge

–         potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

–         način, mjesto i rok podnošenja ponuda

–         rok važenja ponude

–         isprave koje su potrebne kao prilog ponudi

–         mjesto i vrijeme održavanja sjednice povjerenstva za provedbu natječaja odnosno otvaranja ponuda

–         uvjete za odabir najpovoljnije ponude

–         odredbu da se nepotpune i nepravovremene ponude neće razmatrati

–         odredbu da Gradsko vijeće zadržava pravo da ne izabere ni jednu ponudu bez obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima

Osim odredbi navedenih u prethodnom stavku Gradonačelnik može odrediti i druge posebne uvjete za sudjelovanje u natječaju.

 

Članak 12.

 

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u dvostruko zapečaćenoj omotnici pisarnici grada Orahovice neposredno ili preporučenom pošiljkom.

Na vanjskom omotu je adresa naručitelja s naznakom «ne otvaraj-ponuda za/navesti vrstu komunalne djelatnosti/» te s ostalim naznakama koje su naznačene u dokumentaciji za nadmetanje, a na unutarnjem omotu je adresa ponuditelja.

Ponude moraju biti dostavljene u roku od najmanje 8 dana od dana objave natječaja u tjednom tisku.

Članak 13.

Uz ponudu su ponuditelji dužni priložiti sljedeće isprave:

–         dokaz o registraciji za obavljanje komunalnih djelatnosti (obrtnica/izvod iz registra Trgovačkog suda) ne stariji od 6 mjeseci

–         BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana

–         ponuda i troškovnik za komunalnu djelatnost koja je predmet natječaja

–         potvrdu nadležnih tijela o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za zadnji mjesec prije objave natječaja

–         sposobnost za obavljanje komunalne djelatnosti (popis opreme i poslovnih prostora, broja i strukture djelatnika, te popis dosadašnjih poslova iz predmeta nabave s potvrdama naručitelja),

–         potvrdu da direktor odnosno odgovorne osobe nisu pravomoćno osuđene za kaznena djela iz oblasti gospodarstva što dokazuje uvjerenjem nadležnog suda i/ili javnobilježničkom izjavom o nekažnjavanju u svezi sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca ovjerenoj od nadležnog tijela s time da odgovorna osoba ponuditelja izjavu daje za pravnu osobu, ne starije od 6 mjeseci

–         jamstvo za ozbiljnost ponude

–         izjavu o nepromjenljivosti cijena

– 4 –

 

–         dokaz Službe za računovodstvo grada Orahovice da nema financijskih dugovanja prema gradu Orahovici

Isprave iz prethodnog stavka dostavljaju se u izvorniku ili kao ovjerena preslika.

Članak 14.

Povjerenstvo iz članka 8. ove Odluke provest će otvaranje pristiglih ponuda na sjednici koja se mora održati u mjestu i na vrijeme koje je određeno u natječaju. Ukoliko iz objektivnih razloga to ne bude moguće povjerenstvo je dužno to učiniti u daljnjem roku od  pet dana, o čemu treba, ukoliko je to moguće, obavijestiti sve ponuditelje, odnosno njihove opunomoćenike koji su nazočili neodržanom otvaranju ponuda.

Radu povjerenstva mogu nazočiti ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni opunomoćenici.

Ponuda koja ne sadrži isprave navedene u raspisu javnog natječaja odnosno koja sadrži isprave koje nisu u izvorniku ili ovjerenom presliku smatrat će se nepotpunom i kao takva neće se uzeti u razmatranje.

O tijeku postupka otvaranja ponuda prispjelih na natječaj i vrednovanju svake pravovaljane ponude vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

Na osnovi pristiglih ponuda povjerenstvo sastavlja izvješće o svom radu s prijedlogom za odabir najpovoljnije ponude Gradonačelniku.

Gradonačelnik utvrđuje prijedlog za odabir ponude koji zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama koje su uz njih priložene prosljeđuje Gradskom vijeću grada Orahovice radi donošenja odluke o izboru ponuditelja kojem će povjeriti obavljanje komunalnih poslova temeljem ugovora.

Gradsko vijeće može donijeti odluku da se ne izabere ni jedna od ponuda pristigla na natječaj.

Natječaj je valjan ako pristigne i samo jedna pravovaljana ponuda.

 

Članak 15.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvećim brojem bodova utvrđenim prema sljedećim kriterijima:

–         sposobnost za obavljanje djelatnosti:

oprema i poslovni prostor      do 15 bodova

broj i struktura djelatnika       do 10 bodova

dosadašnji poslovi                  do 10 bodova

–         povoljnost ponude

ponuđena cijena                     do 20 bodova.

 

 

 

Ukoliko na natječaj pristignu dvije ili više jednako vrijedne ponude (imaju isti broj bodova) prednost ima ponuditelj koji ima sjedište  (odnosno vlasnik obrta i prebivalište) na području grada Orahovice.

Ukoliko se i po tom mjerilu ne može utvrditi najpovoljniji ponuditelj onda će se on dobiti ždrijebanjem.

 

Članak 16.

– 5 –

Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora donosi Gradsko vijeće grada Orahovice .

Protiv Odluke iz prethodnog stavka žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

 

Članak 17.

Ugovor o povjeravanju obavljanja određenih komunalnih poslova s izabranim ponuditeljem sklapa Gradonačelnik na temelju odluke iz članka 16. ove Odluke.

Ugovor iz prethodnog stavka obvezno sadrži:

–         djelatnost za koju se sklapa ugovor

–         vrijeme na koje se sklapa ugovor

–         vrstu i opseg poslova

–         način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja

–         jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Ugovor se može sklopiti najdulje na vrijeme od četiri godine.

 

Članak 18.

 

Trgovačko društvo PAPUK d.o.o. Orahovica koje obavlja komunalne djelatnosti iz članka 3. ove Odluke i pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti iz članka 5. ove Odluke temeljem pisanog ugovora dužni su kvalitetno obavljati poslove komunalnih djelatnosti koje su im povjerene.

 

Članak 19.

 

Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza i obveza iz ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice.

Ukoliko PAPUK d.o.o. Orahovica odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje komunalne djelatnosti u smislu ove Odluke ne obavljaju povjerene djelatnosti na način kojim se štiti interes grada i građana, Gradonačelnik će pokrenuti postupak raskida ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, odnosno postupak za izmjenu ove Odluke te oduzimanje prava obavljanja određene komunalne djelatnosti trgovačkom društvu odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi.

 

Članak 20.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 363-01/11-01/08

URBROJ:  2189/12-03/01-11-2

Orahovica, 21. prosinca 2011.

Predsjednik:

Zvonimir Varga

PDF verzija